Isengesho ryo muri Munyonyo ku bansi b’Imana: « Harageze yuko wiyerekana Mana. »

     ISENGESHO RYO MURI MUNYONYO KU BANSI B’IMANA

Uhoraho Imana yacu, mpagaze mu kwizera ijambo ryawe wacishije mu basavyi bawe bo mu gihugu cacu. Muri uku kwezi kwa Munyonyo ndasenze:

* Ukubite abungere, intama zabo zisanzare kuko bashizwe hejuru n’amareba n’amangetengete kugira ngo wiheshe icubahiro.

*Kubura uzimanganye amadini yazanye gupfukamira ibishushanyo n’ibindi bigirwamana agatitura igitinyiro cawe. Ujaniranye n’amashengero yose atigisha ukuri kw’ijambo ryawe akaziguriza icaha, kugira ngo bose bamenye igitinyiro cawe.

* Uhoraho we! Sangangura idini rikoresha n’impwemu zihumanye z’ikuzimu zigatera ingwara kandi zikica n’abo waremye mu gutanga ibimazi. Zimanganya ico gikoresho ca wa mubi kigerageza kuzimanganya izina rya Yesu Kristo rirengeye ayandi mazina yose, bimenyekane yuko Uhoraho Nyeningabo yitoranirije Ihanga ry’Abarundi kuba ashamvu yiwe mw’izina rya Yesu Kristo, Amen!