Naho wobona yuko hariho ibisa n’imisozi imbere yawe ntutinye kuko ukuboko kwa Yesu Kristo kwiteguye kukuramira.

Kenshi na kenshi turakunda kwiganyira canke gutakaza ivyizigiro kubera ibitugerageza n’ivyo tubona yuko imbere hatabona kubera imisozi, inzuzi n’ibindi vyinshi bidutera ubgoba. Burya ukwiganyira no gutinya nta kamaro na gatoya bitumarira atari ukwugururira satani ngo yinjire mu mutima wacu.
Bibiliya iratubarira neza yuko tudakwiriye kwiganyira ahubgo dukwiriye gusenga twinginga. Ni naho amahoro aruta uko yomenywa n’umuntu asaga umutima wacu n’igihe turi ma mageragezwa n’ibitazo biturembeje. Abifilipi 4:6-7.