Ihanga Ryera ry’Imana rifise amashimwe menshi kubgo uyu mwaka turangije kuri uyu wa 31/12/2020

Muri uyu mwaka urangiye, twakiriye intahe z’ibitangaza vyinshi vyakozwe n’uhoraho Imana mu bantu biwe ntitwobadondagura ngo tubaheze. Twashoboye kubatiza benshi bavuye mu mihingo itandukanye y’isi. Nkuko intahe zavuye mu gihugu caco cose ni nako twakiriye n’izindi ntahe zavuye hirya no hino kw’isi iyo abarundi basabagiriye. Bamwe yabakoreye ibitangaza kandi n’abandi yabakoresheje ibitangaza. Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo ahabge icubahiro.