Abanyafrika bashobora kugarukana abarabu ku Mana bataye/ Anselme Yararwira

,,, N’ I TWAVA MURI AFRIKA TUGASUBIRA MURI ALIKEBULA { ALKEBULAN} KANDI ATAR’ I YA KI MUBIRI ARIKO YA MPWEMU NIHO BENE KUZANA AFRIKA BAZOGARUKA KU MANA BATAYE ,,,

U mushezi yank’ uy’ undi

gukorera ku vyo wasanze ariko bisabwa yuko vyitirwa i vyawe, nubwo u binezererwa u gendana umu babaro w’ uko atari i vyawe; Satani akoresha i bitari rwiwe kandi abikoresha kurugero rwaho umengo n’ i vyiwe, wewe u mukorera nawe agukoresha kubera nyenevyo ariho mu bikorana umu babaro kuko mu menya yuko atari i vyanyu canke atari mwe mwa bitanguje ndetse mwa bishinze, u munezero ntuba wose kuko biba ar’ i vy’ u wundi : Alexandre Mukuru w’ u mugiriki amanukanye na mugenzi we i Kameti ariyo Egiputa yubu iri muri Alikebula izwi ubu nka Afrika kuko ya gabuwe uko bashatse mu buryo bw’ uko bategerezwa kubaho no kuzobaho kw’ u runganwe ruzokurikirana, basanga vyose vy’ a myeho nta gishasha bazokora canke bazoshikako kidahari kibe i cubu canke i cico gihe: ariko bamenye ko kizoba ari i kivuye muri Alikebula, u rwanko kuri bene ho na bene vyo rurakomeza kuko ata gishasha cazanwa canke kizozanwa nabo kw’ isi kitari iyo vyose bikomoka; i bintu vy’ i ndome , i bintu vy’ u kwandika; imana z’ i tanga u bwenge, u butunzi, urukundo, amahoro, u bushakashatsi, u buvuzi, i miti, amashure vyose vy’ a bonetse i Kameti iri muri Alikebula izwi ubu nka Afrika; Ba Mose n’ a bandi bakoreshejwe n’ Imana nkuko u rutonde rwa bibiliya yera ru bitwemeza bari baravukiye i Kameti ariyo Egiputa ya hindutse mu nyuma ku bwo kuvogerwa na banyamahanga ba baroma aribo b’ i bugiriki, muri Alikebula izwi ubu nka Afrika biga u bumenyi bw’ o mwishure ku rutonde rw’ u buzima bw’ aba Farawo bagiye batwara amatwara atandukanye kugera kw’ i twara rya nyuma. << Nkuko bibiliya yera ivuga mu 1 Ab’ i korinto 6: 1-4 iti : Mbega har’ uwo muri mwebwe yogira ic’ apfa na mugenzi we, akubahuka kuburanira ku bagabitanya, ntaburanire ku bera? 2. Ntimuzi yukw’ abera ari bo bazocira ab’ isi urubanza? Kandi kw’ ari mwebwe muzocira ab’ isi urubanza, none ntimubereye guca imanza nto-nto? 3. Ntimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza? None ntiturushiriza kuba abo guca imanza z’ ivy’ ubu bugingo, mbega mushirah’ abatagira ico bamariye ishengero ngw’ abe ari bo bazica? = Aya majambo arimwo insiguro zu buryo bwishi kuri vyishi, k’ uvy’ i shengero, haba ku vy’ Ingo, ivy’ i gihugu, umuntu n’ uy’ undi.

Hari i bijakaje i bihugu biri ku mugabane wa Alikebula ariyo izwi ubu nka Afrika ndetse bijakaza na bahatuye; niwo mugabane usigaye uzwi kw’ isi yose u kicemera u kubaho kw’ Imana kwari ukw’ u kuri kandi ko Imana iriho kandi ama reta y’ aho na benegihugu bivyo bihugu mu butandukane bw’ u kwemera kwabo na madini yabo muri rusangi bemera ko Imana ibaho ya remye ijuru n’ isi; N’ u buryo bw’ u buzima ba bayemwo, ba burondera i mvugo zabo no mu ndimi zabo zitandukanye, Imana ihabwa i kibanza ca mbere ndetse i remerwa cane: Ariko barayizaniwe bakurwa mu mana bagira kera n’ i migirwa, niza terekererwa, niza shikanirwa bashirwa ku Mana imwe nkuru ya zose ariyo yiswe Umuremyi w’ ijuru n’ isi; Ariko kuva hinjiye Imana na bugingo nuyu musi bene ku yi bazanira mu gusubira inyuma kwabo muvyo kwizera iyo Mana arikwo gupagana bagafata imana batesheje bene kuzanirwa Imana, u buzima bwabo bwa buri musi bw’ a komeje kuba bwiza ndetse gukundwa kuruta incuro nyishi u buzima bene kuzanirwa Imana bakomeza ku bamwo bafise Imana iri hejuru y’ imana zose; arico gituma : Bigera aho bigora benshi bikabadidanira u buryo ho kwizerwa Imana nkuru, ariko u buzima bwa bene kuyizera bukama butosekazwa na bene ku yibazanira kandi bo bafise imana nto kur’ i yo bashiriye bene kw’ akira Imana nkuru; ku buryo ayo majambo ari mu 1 A bikorinto 6: 1-4 afata cane abo mur’ i vyo bihugu vyo muri Alikebula ariyo Afrika yubu ; i terambere ryaho u buzima bwaho bu burabuzwa na bene imana nto kugenda uko vyo kworoheye abizera Imana nkuru kurondera ijuru bitabagumereye cane gose; kugira ngo na bene kw’ i zera imana nto bitahure yuko bazimiye; ariko bagahabwa i kibanza kinini muri vyinshi Imana nkuru yo hawe nk’ umucamanza wabo canke bene data bagenzi babo bo muri Kristo Yesu kugira ngo; Icubahiro ca ya Mana nkuru kigaragare; u witwa kw’ a korera Imana nkuru akaganzwa, akajana i birego vyiwe, i terambere ry’ i gihugu ciwe kuri bene kw’ i zera imana nto: Bigatahurika yuko u toribwa ni nkobogo { Cobra} maze wi tware ku sato>> .

Kuko aribo bahinduye i mibereho no kugerera bene u mugabane wa Alikebula ya kera ariyo Afrika yubu bakoresheje imbono { Visions} ku migambi yi myaka iri mbere ariyo yubu turimwo n’ iy’ i zoza, uko bagabaguye Alikebula { Alkebulan} igahindurwa izina ikitwa Afrika na bugingo; niko n’ i ntonde { Systems} za bene bihugu buwo mugabane bategerejwe guhindura kugira ngo, waba uri uwizera Imana nkuru u kavugishwa na majuru akuguruka waba uri u wubayabaye muvyo kw’ i zera w’ u mwene gihugu wo kuruwo mugabane waba utizera w’ u mwene gihugu kuruwo mugabane u ganzwe kandi u fatwe n’ i ntonde { Systems} zabo zashinzwe hisunzwe imbono zabo { Visions} z’i myaka myishi bagahita bahuhutisha imiyaga mibi i zoshoboza kurinda no gukomeza izo mbono nizo ntonde { Visions, Systems} kugera nyene kurema vyose na bose u bwiwe azoba avyagurutse kugira ngo ahigure nabo ahindure i vyo bahinduye i gihe kitari gito kuko ku bwa bene ivyo bihugu na batware bavyo uko bazokwama bakurikirana nta nguvu, nta bushobozi, nta kwizera bazogira bizoshobora gukuraho ivyo bintu vyabo ; kuko u buzima bashizwemwo nibwo buzokwama bubera uburozi abatware na batwarwa, aribo abakristo na bapagani. << i bintu bikomeye bituma ari Imana yonyene yo kugarukira abuwo mugabane wa Alikebula ariwo Afrika yubu bene ku wugabagura bisunze imbono n’ intonde zabo bafise z’ imana yabo nto ;: Amabanki akomakomeye agurana ar’ i wabo, amahinguriro akora impuzu zi gahuhutishwa i miyaga mibi zi kundwa kandi za gipagani amahera azikwiragiza hose nibiva i wabo, kw’ ugara inzira zishobokera benshi kuronka aho ba birira akuya ariko bakaronka i kibafasha kugerurirwa kugeragezwa ngo; bipfuze maze ba bura ico bashaka bakiba, bakica, bagasambana, bakabesha ni bindi; intambara zituma i bidandazwa vyabo bikomeza gusohoka kandi bihesha icubahiro imana nto : u zosanga i vyo bazi kw’ ar’ icaha arivyo bakora kuko atakundi bari bu bikike; ivyo bise kwar’ i vyisi nivyo bironderwa cane kurutishwa ijuru uko rironderwa; vyatumye benshi bafatwa nka ba beshi kuko ntaco Imana nkuru bizera irigera i biyerekanako nk’ i nshumbusho y’ ivyo baretse nko : Guterekera, gusenga imigirwa gupfumuza ni bindi bakayizera kugira ivyo bitangaza bitere bamwe bandi batizera kw’ izera; aricogituma mu mwanya muremure vyatwaye ivyizigiro vya benshi kwemera ko bishoboka impinduka zikabaho afrika igasubirirwa na Alikebula ya kera kandi atari mu buryo bwa kimubiri ariko bwa Mpwemu Imana nkuru yerekane u bushobozi bwo guhindura ivyo imana nto ya hinduye; kuko barogeshejwe u burozi bufatiye mu kwizera Imana nkuru bigishijwe na ba bigishije ba bikuye ku ba bigishije ivyo bigishijwe na bazanye inyigisho z’ Imana nkuru: Nicogituma u Burundi bushasha bwa vugishijwe kenshi cane kandi vyasa ni bigoye ariko ubu bishika kuko ari Imana nkuru yo u bwayo ya hisemwo kuvyagurukira mu Burundi ngo yiyerekane kuri bose na hose kwariyo muremyi wa zose na bose na vyose; Amina.

Amahoro. Shalom.

Publicités