Dusangire Ijambo ry’Imana

🌈IMBORERWA🌈🙏ABIHEREZA INZOGA.NDA BASABE IMBABAZI,TWUMVE,ICO,BIBILIYA YABIVUZEKO🙏

IMIGANI 23:29_30_31_32_33_34_35.

29.Ni nde agira ngo yo! Ni nde agira ngw Agwe! Ni nde. Afise imitongano?Ni nde afise imyidodombo?Ni nde afise inguma atanyanduruko?Ni nde afise amaso atukuye?

30.N’abatavirira vino,N’abaja kurondera izituriranije.

31.Ntukitegereze vino iy’itukuye,Iy’Ica ibibatsi mu kirahuri,Igashoka NEZA:

32.Uburuhiro iryana nk’inzoka,Igakomora nk’imvuvyi.

33.Amaso yawe ugahava uyarabisha abagore b’ivyigenze, umutima wawe ukavuga ibidadi;

34. Mber’ugaca umera nk’uryamye hagati mu kiyaga,Canke nk’uryamye ku mutwe w’umuringoti wo mu bwato.

35.Ukavuga,uti barankubise,sinababara,Barabihaye,sinavyumva:Nzokwikangura ryari? Naho nyene nzosubire kuyirondera.👏AMEN👏IMANA IDUSHOBOZE👏

Publicités