Ivyiza ukwiriye gutanga. Usabwe kubigira ingendo

*IVYIZA BIKWIYE GUTANGWA.*1_Ikintu ciza co guha mugenzawe ni *UKUMWIHANGANIRA*

2_Ikintu ciza co guha umwansi wawe ni *IMBABAZI*

3_Ikintu ciza co guha umworo ni *IMFASHANYO*

4_Ikintu ciza co guha abavyeyi ni *ICUBAHIRO*

5_Ikintu ciza co guha umugore[umugabo] wawe ni *URUKUNDO RUSHITSE*

6_Ikintu ciza co guha abantu bose ni *URUKUNDO* 

7_Ikintu ciza co guha abana bawe ni *INDERO NZIZA*

8_Ikintu ciza co guha ababanyi bawe ni *INGESO NZIZA*

9_Ikintu ciza co guha IMANA ni *UBUGINGO BWAWE*

10_Ikintu ciza co kwiha wewe ubwawe ni *UKWIYUBAHIRIZA*.

Publicités