Ijambo ry’Imana ku majakubiri.

Amahoro basoda ba Kristo Yesu dusangire ir’ijambo ry’Imana rivuga ku macakubiri yari yatey ishengero ry’i korinto 1Ab’ikorinto1:10 -13 Ariko ndabinginga bene Data ,mw’izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo, mwese mube imvugarimwe,kandi n’ibice ntibiremwe muri mwebwe ,ariko mutunganywe gose hamwe,muhuje umutima n’inama 11)kuko nabariwe ivyanyu bene Data n’abo Kwa kilowe ,yuko har’imitongano muri mwebwe 12)ico mvuze n’iki ,yuk’umuntu wese muri mwebwe avuga ,ati jeho nd’uwa Paulo,uwundi ATI jeho nd’uwa Apolo uwundi ATI nd’uwa Kefa ;uwundi ati jeho nd’uwa Kristo 13)Mbega Kristo Aragabanijwemw’ibice ? Paulo yarababambiwe?canke mwabatijwe mw’izina rya paulo?eka no mu 1Ab’ikorinto 3:1-9 musomye murabona Ko ryar’ibara ryari ryadutse mu bantu b’Imana, bene Data muze twirinde amacakubiri y’uburyo bwose twirinde ukutemerana n’umva umuntu wese ahari yokwisengera iki kintu c’amacakubiri yaba ay’ubwoko yaba ay’intara n’ibindi ntiriwe ndadondagura namw murabizi muze dusenyere k’umugozi umwe atavyo kuvuga ngo abanaka abandi ngo abanaka tumenye KO twahamagawe n’Umwami umwe ariwe Yesu Kristo ngo tumukorere twirinde kwirema ibice dukundane duhuze umutima inama n’ingingo niho tuzoshobora kunesha Wa mubi satani aturwanya ijoro n’umurango tube maso abo hanze ntibaducishemw’ijisho arico mupfuye na mwene Data ni mubiheze musabane imbabazi mupfukane intege abo hanze ntibikenew ko babimenya n’iryo jambo nari mfise ryo kwirinda amacakubiri muri vyose haba mu gikorwa c’Imana twumve KO turi bamwe muhezagirwe mugire umugisha n’amahoro biva k’Umwami Wacu Yesu Kristo amen.

Publicités