Isi igeze ahantu wokwibwira yuko hasigaye akanya gato kuko 666 caradushitsemwo

Uretse imyuzure, imiyaga, ububisha, ubwicanyi n’abantu bahitanwa ku munsi ku munsi n’ibiza vy’intambara, impanuka n’ibindi; hari ivyo Imana yamaze kuduhishurira bizotubera ikimenyetso c’igihe.

Kwisi ubu abamaze kwotswa ca capa muri Suede, Australia na Amerika bararenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri ( 22.000)

Bibiliya irabisobanura iveruye muri Ivyahishuriwe yohana canke Revelation canke Apocalypse 13:1-18:

 » 16. Ca gikoto kigera yuko bose, aboroshe n’abahambaye, n’abatunzi n’aboro, n’abidegemvya n’abagurano, bashirwarwako ikimenyetso ku kiganza c’iburyo canke ku ruhanga.

17. Kandi ko hatagira umuntu yemererwa kutagira ico agura canke ico ashora, atari ufise ico kimenyetso, nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c’izina ryaco.

18. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge n’aharure igitigiri c’ico gikoko. N’igitigiri c’umuntu: igitigiri caco n’amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu. »

Publicités