Turondere ijuru nkuko barondera izahabu 

🌈TURONDERE IJURU NKUKO BARONDERA ,IZAHABU NIMARAGARITA🌈MATAYO 13:44_45_46.

44.Ubwami bwo mw ijuru busa n’izahabu zanyegejwe mw itongo.umuntu yazubutseko,arazihisha,aragenda,umunezero umutera gushora ivy’afise vyose,agura iryo tongo.

45.Kand’ubwami bwo mw ijuru Busa n’umudandaza arondera imaragarita nziza.

46.abonye imaragarita Imwe,y’igiciro kinini,aragenda,ashora ivy’afise vyose,arayigura. 👏AMEN👏

Publicités