Abashaka gusubirira abakomiseri 3 bavuye mu murwi CVR batumweko

Umuvugizi w’inama nshingamateka Alexis NDAYIHIMBAZE yagiriyeko amenyesha ibiranga abazoja muri ivyo bibanza, bikaba aribi bikurikira :
Kuba uri umurundi ;

Kuba ushikana imyaka 35 n’iyirenga ;

Kuba ufise amateka y’ubwenge na politike yose yemerewe umwenegihugu

Kurangura amabanga ujejwe ataho uhengamiye kuvyerekeye imigambwe ;

Kuba utagirizwa guhungabanya agateka ka zina muntu no kurenga amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka ka zina muntu

Kuba ufise inyifato ibereye no kuba ushoboye guharanira ukuri be n’ukunywanisha abarundi ;

Harasabwa kandi kumenya kuvuga n’ukwandika neza indimi z’ikirundi n’igifaransa, n’ukumenya icongereza bikaba akarusho.

Alexis Badian NDAYIHIMBAZE arongera akamenyesha ibisabwa kwuzuza dosiye navyo akaba ari ibi bikurikira :

Ikete ryandikwa n’iminwe rigenewe umukuru w’umurwi washizweho n’inama nshingamateka

Urupapuro rwerekana ivyo umuntu yaranguye

Ifotokopi y’ikarata ndangamuntu ;

Urupapuro rw’umwidondoro ;

Urupapuro rw’erekana inyifato n’imico ;

Urupapuro rw’amavuka ;

Urupapuro rwemeza ko adakurikiranwa n’ubutungane ;

Urupapuro canke impapuro zerekana aho umuntu yaranguriye akazi ;

Abantu 3 bakuzi neza (Amazina,akazi barangura, telefone, na email)

Urupapuro rwemeza ko amagara yiwe ameze neza, rutangwa n’umuganga yemewe na Leta.

Gutanga amadosiye bikazorangira igenekerezo rya 23 Munyonyo 2017

Publicités