Ivyavuye ku musozi w’amasengesho yo gusengera igihugu c’uburundi n’abarundi 

Mpwemu yera aravuga ibi:Ni mwumve Hanga ryanje nitoranirije;N’iki gituma bamwe muri mwebwe mwuzura ubwibone,mukigira abanyabwenge,mukarushirizaho kudandahirwa no kwihumanya,mukibaza ko Jewe Uhoraho ntababona?abandi muri mwebwe mukiganyira mukihebura mukavuga ngo Imana yarabibagiye,mukiburanya ngo Uhoraho yaraduhevye mukavuga ngo karabaye inzira zose ziraherengeteye ?Ndi Uhoraho nd’Imana nya Mana,Ubwenge bwanje ntibuserangurika,mbega ni nde yababwiyeko jewe Uhoraho Imana yanyu mu gukora nzobanza kubahanuza ico ngomba nkore canke kubagisha inama?Mwariciriy’inzira mwebwe ubwanyu, mwitoraniriza abanyavyaha ngo bambere integuza canke ngo dukorane jewe Uhoraho nka ba nde?Ni nde yababwiye ko jewe Uhoraho nigeze na rimwe mbura uko ndabigenza?Ni nde muri mwebwe w’umuhanga yoshinga urubanza akamburanya canke akampinyuza?Mbega Igihe nacisha bugufi farao ngakura ubwoko bwanje mu maboko yiwe mwumvise guhanuza canke gutabaza?Ni mwumve hanga ryanje ico mvugana namwe:Umuntu wese muri mwebwe ni yihane,ihane,ihane,ihane;benshi muri mwebwe mwuzuyemwo ubuhumane,mwarihamagaye mwiyita abungere n’abigisha b’ababandi,mwihindura abavugishwa b’ibinyoma kugira ngo mube murihimbaza mwebwe nyene ubwanyu,mwarazimiye mwongera murazimiza intama zanje,ni nde yababwiye gupfa kunkandagirira mu rugo no guhumanya ivyera vyanje jewe Uhoraho?ni mukure ukwo kudakebwa n’ibigirwamana biri muri mwebwe,ni mwihane muhindukire ndabaharire,mureke guhanga amaso amazina y’abantu b’intege nke kandi b’intakebwa,ni mutihana naho mugiye kuranduka vuba cane.kuko Jewe Uhoraho ntazigera na rimwe nemera ko Icubahiro canje ndagiha umuntu numwe w’inyama n’amaraso,hindukira mwigarure mukure imitima yanyu kubo mwebwe ubwanyu mwihinduriye utumana twanyu,ni mwihane mu mitima yanyu mwongere mukure amaso yanyu kubo mwibwirako bakomeye,ni mwihane :inzigo,mwihane urwanko,mwihane amacakubiri,mwihane ikinyoma,mwihane ubwibone,mwihane uburyarya,mwihane ubusambanyi,mwihane akaborerwe,mwihane ubupfumu,mwihane ubwiyorobetsi,mwihane ubwicanyi bwose,mwiyambure ubukunzi bw’inda be n’ugukunda amahera,muheze mumpindukirire jewe Uhoraho mukure ivyo bigirwamana mu mitima no mu bwenge bwanyu,hanyuma muheze mwirabire agakiza kanje jewe Uhoraho Imana Nyen’Ingabo.Ivyo naho mutobikora sinzohindura ico navuze kuri mwebwe no ku Gihugu jewe Uhoraho nitoranirije,ariko abenshi muzoranduka kubw’ubudadarare bw’imitima yanyu,kuko Mpwemu wanje Jewe Uhoraho atazokwama aranyinyurana namwe abantu b’inyama n’amaraso,mumenye kandi ko nk’uko abisirayeli bahoneye mu bugaragwa hagashika Yosua na Kalebu hamwe n’abana bavukiye mu nzira niko n’uru rugendo rwanyu ruzomera,kandi amaso yanyu aramaze kwibonera ibitari bike,kandi n’ibindi mugiye kubibona vuba cane, ndarahiye Uguhoraho kwanje jewe Uhoraho ko ngira nshitse ivyo navuze kuko ntategekwa n’umuntu buntu,ariko nkorera mu mwanya wanje.Uri n’amatwi yo kwumva ni yumve ndi Uhoraho Imana yanyu mvuganye namwe ivyo.Amen.

Publicités