Intahe: Nkuko iyisi tubako ari iyukuri, n’ijuru ni ukuri rirabaho nkuko n’ikuzimu habaho. Dukorere ijuru tukiriho.

Intahe y’uwagiye mwijuru Igice I

Nitwa Domithila navukiye mu misozi y’i Mulenge mu gihugu ca Congo, mvukira mu muryango w’abakiristu kuva igihe navukiye nabona iwacu tuja gusenga . Twasenga muri Kiriziya Gaturika ndetse abavyeyi banje bari abayobozi bakomeye muri Kiriziya yacu, nakunda cane kuja gusenga. Nkiri umwana muto sinakunda kuvuga naraceceka cane kandi kubera ivyo abantu bakankuda cane kuko ntakubagana.

Nakunda cane kujana n’abavyeyi banje gusenga, ica kabiri nakunda idini ryanje kuko ryari idini ryiza nkunda cane kuko bari bararinyigishije cane ndetse nari nzi ko ariryo dini ryonyene ryavuye ku Mana, nkumva bavuga utundi tudini duto duto ariko nyene sinari naratwigishijwe ndetse sinari narigishijwe ngo menye vyinshi kuri two.Nakomeje muri ubwo buzima kugeza nkuze ngera igihe co gusabwa. Mu mwaka wa 1967 nibwo nasabwe ndarongorwa nkora ubukwe, ndongorwa n’umugabo wanje nawe yari umukiristu w’Umugaturika, turasezerana muri Kiriziya, tugira ubukwe bwacu n’ibirori vyacu vyitabigwa n’abantu batandukanye bo muri Kiriziya yacu Gaturika.

Intangiriro y’ubu buhamya bwanje, ndagushishikariza kubusoma kuko urigiramwo vyinshi bitangaje!

Umunsi umwe nari nicaye mu nzu yanje, uwo munsi nari nakoze cane ndushe nshaka kwiruhutsa akanya gato niko kuruhukira mu nzu sinari nryamye ahubwo nari nicaye. Noneho muri ako kanya nicaye ndahunikira ndasinzira, uwo mwanya ndarota.

Muri ako kanya mbona umuntu araje akomanze ku muryango arampamagara ati: “Mama Domithila, nkingurira ndashaka kwinjira mu nzu yawe.” Mbwabwije ukuri, ubu iyo unyise Mama Domithila biranezeza cane kuruta uko wonyita Domithila gusa kuko uwo mwanya nca nibuka iryo jwi ry’uwo muntu yampamagaye ico gihe.

Muri izo nzozi ndiruka nja kumukingurira. Nshatse kumukingurira umuryango uwo muntu arambwira ati: “Ba uhagaze gato. Ko wihuta uza kunkingurira, ese inzu yawe yoba itunganyije ikubuye hatarimwo umwanda, kugira ngo ninjire nganire nawe? Ndahindukira ndeba mu nzu. Mbona mu nzu huzuyemwo umwanda mwinshi. Wari umwanda ntarigera mbona. Kuva hasi kugera hejuru ikirundo c’umwanda, ryari iyarara mbere.Ndamubwira nti ni ukuri sinshobora kukubesha, inzu yanje irimwo umwanda, ndetse n’aho kwicara nahabuze ntaho wokwicara, uwo muntu arambwira ati: “Uvugishije ukuri kandi ugize neza, arambwira ngo sinshobora kwinjira mu nzu y’umwanda. Kubera iyo mpamvu nisubiriyeyo, none nubwo hatari umwanya ariko ndashaka kugusigira ijambo rimwe, genda urondere Bibiliya usome mu gitabo ca 1Petero 4:7 uwo muntu arigendera je ndikangura ndondeye uwo muntu ndamubura.

Ndasohoka mvuye mu nzozi nja kurondera uwo muntu, ndamurondera ndaheba sinabona umuntu n’umwe, izo nzozi zinkorako cane mu mutima, ndibaza nti mbe ni inzozi canke si inzozi ni umuntu nyamuntu? Sinabasha gusobanukirwa ivy’izo nzozi, nsubiramu rugo, nti reka nsubire mu nzu nje kureba wa mwanda koko nimba urimwo, nsubiye mu nzu nsanga inzu yanje uko yari imeze niko ikimeze nta mwanda urimwo, na rya yarara sinaribona.

Izo nzozi zimbuza amahoro cane, ngerageza gukubura imbere y’inzu ntangura kwoza ibintu, ndabisubiza ku murongo ngo nibura ndabe ko bimeze neza ariko mbona n’ubundi uko nari nakoze ni ko biri, ndahaguruka ndavuga nti iri jambo bansigiye ryo muri Bibliya je sinzi gusoma ibintu vya Bibliya ntavyo nzi, none ndabigenza gute? Nibuka ko hari umusore yahora aca aho avuga ubutumwa, yari umukiristo duhora tumutwenga tuzi ko yasaze uwo munsi noneho ndamusanga.

Ndamubaza nti ese muri Bibliya yawe haba harimo igitabo citwa Petero wa Mbere Igice Ca Kane umurongo windwi? aransomera, ndagirango nawe uhasome, iryo jambo riravuga ngo :”ariko umuhero wa vyose uri hafi nuko ntimugahugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga, ikiruta vyose mukovye mugukundana, kuko urukundo rupfuka ivyaha vyinshi…”

je ntaco numvise muvyo yari ansomeye, yewe nta n’ico vyambwiye kuko numvise ataho bihuriye na za nzozi zanje, noneho ntangura kumurotorera inzozi zanje uko zakabaye, wa musore arambwira ati: “inzozi wabonye, ntabwo icanduye ari iriya nzu yawe ahubwo ni umutima wawe. Umwanda uri mu nzu yawe ni ivyaha biri mu mutima wawe. Ihane wiyeze.” Ndatwenga cane nti wewe kbxa wavangiwe, je ndi umukristu ijana kwijana, nakuriye mwisengero kandi iyo nkoze icaha nja muri Penetensiya, kandi nrya na Ukaristiya buri munsi, ndavuga nti ivyaha ni wewe ubifise ntabwo uzi ivyo uvuga, nisubirira iwanje.

Ariko Yezu Kristu umwe yandondera we ntiyandekeye aho, ninjira mu nzu ngerageza gukora biranga ninjira mu cumba c’inzu ntangura gusenga nzana ishapure yanje ndayambaza ubwa mbere, inshuro ya kabiri, ariko ntivyagira ico bihindura mu mutima wanje. ndabivamwo nja kwikorera imirimo yanje, ariko aho nari ngiye gukorera nkumva ikintu mu mutima wanje, nkumva harimwo ikintu c’agahinda muri jewe gishaka nko guturika, ndagaruka niruka ninjira mu nzu.

IGICE II

Ndabivamwo nja kwikorera imirimo yanje, ariko aho nari ngiye gukorera nkumva ikintu mu mutima wanje, nkumva harimwo ikintu c’agahinda muri njewe gishaka nko guturika, ndagaruka niruka ninjira mu nzu.

Nongera kuja gufata ishapule biranka, ntangura noneho kubivugisha akanwa nti: »Mwaramutse Mariya…” biranka birananira.Uwo mwanya nanje ntangura gusenga ivyo ntazi, mvuga amajambo menshi aturutse mu mutima wanje atari ibisabisho nigishijwe gusa mwidini vyo gusubiramwo, ntangura kuboroga. Ico gihe numva ijwi rivugira mu mutima wanje, muri uwo mwanya numva ijwi rimbwira ko nkiri umunyavyaha, numva iryo jwi rimbwira ngo :” nimba wumva ushaka kuba umwana w’Imana vyuzuye ihane ivyaha vyawe kandi ubivemwo.”

Ndahaguruka, sinongeye kuja kwa Padiri naciye nja kurondera wa musore yari yambwiye za nzozi ndamubwira ivyaha vyanje, aransengera. Nsubira mu rugo ntaha nezerewe cane ngenda ndiko ndavuga mu zindi ndimi (za Mpwemu Yera), uhereye uwo mwanya numva ntashaka gukora uwundi murimo uretse gusenga, ngasenga ku murango no mwijoro umugabo wanje biramuyobera aracanganyikirwa ntiyamenya ivyo arivyo, aravuga ati: “Ibi bintu ko bidasanzwe ni ibiki? Aja kumpamagarira abapadiri arababwira, abapadiri barampamagara muri Kiriziya, bambaza ivyo nabonye nanje ndababwira vyose.

Igihe nari ndiko ndababwira bantega amatwi cane, barambwira bati uwo si Mutima Mweranda, ahubwo wewe wahuye n’abadayimoni, pfukama ubu nyene tugusukeko amazi y’umugisha izo mpwemu mbi ziragenda, ndababwira nti : “Nta Dayimoni mfise, ni Yesu Kristo muri je ndavuga nti nta Dayimoni mfise, kandi nta mazi y’umugisha nkeneye, uwo nakiriye afise inkomezi ziruta cane iz’ayo mazi y’umugisha yanyu, baranyirukana ndababwira nti “Imana ibahe umugisha.”

Umugabo wanjye biramuyobera neza neza; yajanye ikibazo none kandi arakigarukanye, muri uwo mwanya ngeze mu rugo nca nja noneho mu ba Pentekote kuraba ivyabo, ndababwira ivyo nabonye baravuga ngo uwo ni Yesu muri wewe, batangira noneho kumfasha ndakomera mu Mpwemu.

Ariko inyuma y’amezi nk’abiri canke atatu, bashaka kumbatiza ndahakana ndabatsembera. Ndababwira nti ntimumbwire ivyo kubatizwa je narabatijwe, nabatijwe muri Mpwemu, ni ibiki bindi munshakako? Iwacu mwidini yacu baratubwiye ngo kubatizwa kabiri ni ukwikorera imisaraba ibiri, ndababwira nti: “iyo misaraba yose ndayikorera ndayijane he? Ndavyanka, ubwo Abapentekote nabo baba baranyirukanye, bati ntitwakira umuntu atabatijwe igendere, nanje ndababwira nti: “Mugumane n’idini ryanyu.” Nti: “icangombwa ni uko nashikiriye Yesu, naho ibindi ni imihango y’idini gusa.

Ngeze mu rugo umugabo wanje arambaza ati: “Ese wari wagiye he? Wewe nakurongoreye muri Kiriziya Gaturika, none kubera amahane yawe mu Kiriziya barakwirukana, none kubera amahane yawe eho no mu barokore wari wagiye naho barakwirukanye, birumvikana naje sinashobora kubana n’umuntu w’amadayimoni. tekera ivyawe ugende nanje urandambiye.

Nuko ntekera ivyanje, ariko imbere yo kugenda ndabanza ndabibwira Imana nti : “Mana

ehe mvuye mu nzu yanje, ntaye urugo rwanje kubera wewe aho ngiye rero ni abayobozi ba Kiriziya urabizi, Mana ubu ko nsubiye iwacu ninashikayo nzobabwira iki?

Imana irambwira iti: “Iyo mitwaro wahambiriye yihambure ugume aho ntugire aho uja; nuko ndahaguma, umugabo agarutse arahansanga, arambaza ati ni iki ko utagenda, nti:” Imana yambujije”. Bibliya iravuga ngo musabe muzohabwa, muhamagare muzugururirwa. Umugabo abura ico asubiza ariko bizana amahane n’induru nyinshi.

Ntangira kubaza Imana nti: “none ndabigenze gute ga Mana? Nza kumva ko no muri Kiriziya yacu hari abantu buzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera bituma mu Kiriziya babaca bakabirukana abo aba aribo nkurikira, dutangura gusengera hamwe. Ntituri abagaturika, ntituri abaporoso canke abakizwa, turi abimpwemu gusa.

Abanyamadini ntibaturekeye aho gusa ahubwo bakurikiranye ako kagwi kacu, baragenda bahamagara abayobozi ba Leta bati: “aba ni ab’inzaduka si idini ry’ukuri, iri ni idini ry’ubuyobe rije ry’inzaduka, Leta iba iraje itubuza kwongera gusenga dutyo. Noneho twigira inama turavuga tuti tuve aha tuje ahantu mwishamba abe ariho dusengera, tubaze Imana ico tuzira nimba koko ibi bintu atari vyo, twisubirire mu madini yacu. Ico gihe tugenda turi abantu cumi na babiri, hari abagore bane n’abagabo umunani.

Turagenda tuja muri iryo shamba, turavuga tuti, nta kurya nta kunywa kandi ntituzosubira mu rugo kugeza igihe Imana izovugira ikintu. Umunsi wa mbere uba uraheze, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Nimba wumva ngo Mama Domithila yarapfuye, aho ngaho sasa niho napfiriye, reka dukomeze tujane uvyumve neza.

Turi aho muri ayo masengesho muri iryo shamba, ntabwo nari ngwaye, singwara n’igicuri, navukanye umubiri munini kandi mwiza utarwaragurika kugeza n’uyu munsi. Ariko aho twariko dusengera nagiye mbona abantu babiri baraje bari beza cane, ntibasa n’abazungu ntibasa kandi n’abirabura barabagirana nk’umuco.

Igice III

Ndabaravye ndababonamwo urukundo rutangaje bari batuje, baraza baranyegera aho nari mpfukamye noneho mbona bashaka kumfata ukuboko, uwo mwanya gusenga ndabireka ndabaraba yamara sinababona, nongeye gupfukama ngo nikomereze gusenga numva bamfashe ku bitugu, baravuga ngo : “Haguruka tugende.”

Uwo mwanya numva ndanezerewe kujana nabo, noneho nshatse guhaguruka numva ndaremereye ndababwira nti : “je sinshobora no kunyeganyega ndaremereye” baravuga ngo ihangane. Batangura kunkuramo impuzu nari nambaye iremereye yasa n’ikoti, cari igikoti kinini kiremereye mbona barakinyambuye bagitaye hasi, noneho kiguye hasi numva ndoroshe, ndahaguruka turagenda.

Ubwo je sinabimenye ko mpfuye canke ko niyambuye uyu mubiri, nabonye gusa nsize ikoti ryanje hanyuma dufata inzira turagenda. Tugeze mu nzira ikintu canejeje bwa mbere nariravye ku mubiri mbona umubiri wanje ni mwiza cane ndetse mbona urasa n’uwa bariya bantu twajanye, niravye ndatwenga cane ndanezerwa mperako ndababaza nti : “Kumbe burya habaho iyindi mibiri myiza gutya isa n’iyanyu ?

Ndababaza nti ni kubera iki twebwe dufise iriya mibiri mibi ? Barantwenga cane !!

Barabwira ngo : “Ni iyihe mpamvu utangazwa n’umubiri wawe ? mbe wewe ntusoma Bibliya ? Ndababwira nti : “jewe ntabwo nzi gusoma Bibliya” barambwira bati icakora aho uvuze ukuri, kuko umuntu adasoma Bibliya ntiyomenya ibintu vyo mu ijuru. Bati : “iyo uba usoma Bibliya ukaba warasomye igitabo ca mbere c’Abakorinto igice ca 15, umurongo wa 40 (1Abakorinto 15:40) uba wamenye neza ko hariho umubiri wo ku isi n’umubiri wo mu ijuru.” Nuko mbona dukomeje urugendo.

Ikintu ca kabiri canejeje muri urwo rugendo, ni uko twagenda tuganira neza cane, bakambaza ibibazo nkabasubiza nanje nkababaza bakansubiza, nuko mbona baranjanye bangeza mu gihugu, igihugu ciza caneeee, ndaba ico gihugu binanira kwumva ubwiza bwaco naraba iruhande naraba hirya ubwenge bwanje bukaba buto cane, ndavye iyo tuvuye mbona ikintu kiza gisa n’imodoka y’ivatiri (voiture) nziza cane, muri iyo modoka harimwo abantu batatu.

Mperako ndababaza nti : “mbe burya namwe ino mugira imodoka nk’iziba iwacu ? Barambwira bati iriya ubona si imodoka, iriya ubona bayita “IGARE” ayo ni amagare y’imikogoto aba aha iwacu, akahava akaja hariya iwanyu agiye kuzana bene aba bantu muba muvuga ngo bapfuye. Barakomeza bati “ariko iriya mikogoto y’amagare ntija kuzana umupagani ataramenya YESU (umunyavyaha) Aya magare ntashobora no guhaguruka inaha agiye kuzana umunyavyaha, aja kuzana gusa uriya mukristo yapfuye yarakiriye YESU akezwa n’amaraso yiwe.

Ndababaza nti : “None nimba azana abakristo ko nanje ndi umukristu nkaba naranabatijwe kuki je mutampaye rifuti (Lift) muri ririya Gare ngo nanje nrye umunyenga numve uko bimeze ? Barambwira ngo wewe nta burenganzira na buke ufise bwo kwinjira muri iriya modoka, kuko twakuzanye ariko uzasubirayo. Mbona noneho banyinjije muri uwo murwa ndatangara caneeee.

Ndashaka kubabwira ko iyi Bibliya mubona koko ari ijambo ry’Imana wavyanka wavyemera Bibliya ni ijambo ry’Imana, kandi ijambo ry’Imana ni ukuri. Birya uhora usoma ndakubwira ko ari ukuri pe ! Nararavye ndaba urwo rurembo ndatangara, mbona muri ico gihugu harimwo ibiti vyinshi kandi muri ico gihugu harimwo umurima mwiza cane wavamwo ivyamwa vyiza cane, muri uwo mwanya numva ubwenge bwanje bubaye buto kugira ngo mbashe kwumva neza ivyo bintu.

Mbona umurwa munini cane utari ufise itangiriro n’aho ugarukira wari wubakishije ibikoresho ntarabona ku isi, aho imbere baririmbiramwo indirimbo nziza ziryoheye amatwi zidasanzwe, numva amajwi y’ibicurangisho bitandukanye, numva amajwi ntarumva aha ku isi yacu ! Bantu b’Imana niba mwarahawe umurimo wo kuririmbira Imana nimukomeze mushishikare, Bibliya iravuga ngo “vyose bizashira ariko mwijuru tuzobaho duhimbaza Imana.”

Muri ako kanya mpindukirira bamwe twari kumwe ndababaza nti : “mbe iki gisagara ciza gutya, ni igisagara bwoko ki ?” Barambwira ngo “iki gisagara urabisha amaso, ni rwa rurembo uhora wumva bababwira ngo hariho ‘PARADIZO Y’ABERA’, burya iyo umuntu apfuye yaba hariya iwanyu kwisi, iyo koko yari umukristo w’ukuri aja kuruhukira muri uriya musozi witwa PARADIZO.”

Ndabasaba nti : “Twiruke muje kunyereka ibiriyo, turiruka cane tugiye kuhagera muri uwo muji utagira uko usa barampagarika, banka ko ninjira. Numva nshaka gusimbu ngo nguruke ndahagere kubw’ ivyiza nari ndiko ndahabona.

Muri uwo mwanya mbona muri urwo rurembo haturutse umuntu muremure kandi munini,we yararabagirana cane kuturusha, ndetse nashatse kumuraba mu maso birananira, sinigeze mbasha kureba uburebure bwiwe ngo mbashe kububagereraniriza habe no kumenya ubunini bwe ngo ngereranye uko yangana kuko vyari birenze ubwenge bwanje.

Uwo muntu anyegereye atangura kurira asuka amarira men

Publicités