Ijambo ry’Imana twarungikiwe n’umuvukanyi muri Kristo.

Ndabaramukije kandi mw’izina rya Yesu .
Tuganire muri iri jambo :
Matayo 11: 19  » Iyo bugorovye ,yama aca ava mu gisagara  »
Uyo ni Yesu batubwira ko hariho impanvu ituma ava mu gisagara.
Mbega bugoroba ryari ?
Canke mu gisagara ni
hehe ?
Nk’abakristu tugomba kugera ikirenge muca Yesu;
-Iyo satani atwugururiye inzira y’icaha buba bugorovye;
-Igihe satani agukumbuje uburyohe bw’icaha wigeze kubamwo,buba bugorovye;
-Igihe wisanze mukibanza wigeze kugiriramwo intege nke, buba bugorovye;
-Igihe wongeye guhura n’uwigeze kugukwegera mubigabitanyo, buba bugorovye;
-Igihe wongeye kwifuza inyungu mbi ,buba bugorovye;
-Igihe satani akongoreye ngo bigutwara umwanya munini ,ngo urarenza urugero mu kwitwararika ivy’ ubwami bw’Imana, buba bugorovye;
-Iyo impwemu yawe idahishurigwa ko ikirere urimwo kiremereye, kitaguha kwidegemvya mukuvugana n’Imana yawe buba bugorovye;
-Igihe satani yakunyaze umwanya wo kubana n’Imana nk’uko wahora,buba bugorovye;
– Igihe cose satani atwongorera ngo iyo mirimo y’Imana yihoze, abandi niho bari baraza kubikora, buba bugorovye;
-Igihe cose utariko uratera imbere, uguma wizungurukako (haba mu vy’impwemu,haba muvy’umubiri),buba bugorovye,
Va mu gisagara:
Mu gisagara n’ikirere kirimwo urwamo rwinshi, kirimwo ibisamaza vyinshi,kirimwo ama risques menshi yo kugwa.
Igisagara ni Iyo situation yose wunva umutima ugucira urubanza,
Igisagara no aho hose wunva ukehaniwe muburyo bw’impwemu,

None biroroshe kuva mugisagara? Ego cane birashoboka.
Yakobo 5:13-20;
Yeremiya 32:26
Yeremiya 33:3
Zaburi 91
Zaburi 50:15
Zaburi 1:1-3
Yesu adushoboze, kandi aduhezagirane.

Publicités