Umutumiro w’amasengesho yo gusengera uburundi n’abarundi

UMUTUMIRO W’AMASENGESHO Y’IHANGA RY’IMANA RY’ABARUNDI ABISEZERANO YO GUSENGERA UBURUNDI BUSHASHA BW’ISEZERANO YO KUWA 06/12/ NA 09/12 2017

Turabaramukije Amahoro y’Imana mwese Shalom!

Nkuko Uhoraho Imana yabidutegetse turabatumiriye amasengesho yo kumisi ya gatatu na gatandatu(mercredi na samedi)

I.URUFATIRO : HUNGA IKIBI KORA ICIZA.

II. INYIGISHO: 1Petero 3:8-12;

* indirimbo : 68; 84; 158.259 III.IVYO MPWEMU AHISHURA

#. Kudahuza kubasangiye umurimo kubera kudaca bugufi, guhahamira, ibiti n’amashari. #Ubudyadya n’ubuhemu mu mugambi w’Imana no mu buzima bwa bamwe bamwe.

#.kwihebura, gucika intege no kudendebukirwa kuri bamwe

IV. IMITWARO

1. GUSENGERA UMURONGOZI W’IHANGA N’ABAKOZI B’IMANA BARIKO BARAKORANA BOSE.

2. GUSABA KWEMERWA N’IMANA NO GUSHIGIKIRWA NAYO MURI VYOSE.

3. GUSENGERA ABARI MUBIBAZO BITANDUKANYE: – ABARWAYE; ABAPFUNZWE; IMPFUVYI ;ABA PFAKAZI; ABASHONJE, IMPUNZI N’ABUGARIJWE N’UBUKENE. Tubaye turabashimira kukigoro k’amasengesho muzogira kuri iyo misi ibiri.

Ni dusangwe IMANA -BURUNDI N’ISEZERANO Bigiriwe I Bujumbura kuwa 05/12 2017 . http://www.abisezerano.com

Publicités