Mwame mwibuka kuduza amashimwe ku Mana yacu

🌈DUZ’AMASHIMWE KUMANA YACU🌈ZABURI 135:1_13_14.

1.Ni mushime izina ry’UHORAHO; ni mumushime, yemwe basavyi b’UHORAHO,

13.Izinaryawe, UHORAHO, ryamah’ibihe bidashira, Ewe UHORAHO, icibutso cawe kizohorah’ibihe vyose.

14.Kuk’UHORAHO azocira urubanza abantu biwe,kand’azokwirimbura ku vyo agirira abasavyi biwe.👏UHORAHO ATURABANE URUKUNDO RWIWE,AMEN👏

Publicités