’’Hari ibiteye impungenge mu vyerekeye urubuga rwa poritike.’’

Intumwa idasanzwe y’ingoma y’Ubuholande mu karere k’Ibiyaga Binini Robert Jan Siegert amenyesha ko abarundi babandanya gukorana umwete kugira bateze imbere intambwe bagezeko. Robert Jan Siegert avuga ariko ko hari ibiteye impungenge mu vyerekeye urubuga rwa poritike.

Inyuma y’urugendo rw’iminsi itatu mu Burundi, Robert Jan Siegert yavuze ko yanezerewe no kugendera Uburundi, kandi yaje kugira ashobore gutegera, gusumba uko yahora, ibibazo bijanye n’iki gihe kugira bazoshobore gushigikira ingoga abarundi bagira mu gutorera umuti ingorane zabo.

Robert Jan Siegert yavuze ariko ko naho hari utwigoro dukorwa ku mpande zitandukanye, hari n’impungenge mu bijanye n’ingorane z’ubutunzi, n’ukudahana ivyaha biremereye.

Ku bijanye n’amasezerano ya Arusha, iyo ntumwa idasanzwe y’ingoma y’Ubuhorande mu karere k’ibiyaga binini yavuze ko, bategera neza ko amasezerano ya Arusha ari umushinge w’akazoza k’Uburundi karama, kandi ko inzira urubuga rwa poritike rwagutse ari ibiganiro bihagarikiwe n’umuryango wa Afrika y’Ubuseruko EAC.

Robert Jan Siegert yavuze ko naho hari ingorane, Ubuhorande bwiyemeje kuguma bufasha abarundi kandi burondera inzira yo gushigikira Uburundi mu ngendo yo kuronderera ibibazo bihari inyishu irama.

Publicités