Uhoraho yama agarukira abantu biwe, agiye kutugarukira.

🌈UHORAHO AGARUKIRA ABANTU BIWE🙏®️

YOWELI 2:18_19_21_26.

18/Maz’UHORAHO agirira ishaka igihugu ciwe,agirira ikigongwe abantu biwe.

19/UHORAHO yishura abantu biwe,at’Ehe ngira mbarungikire amasaka na vino n’amavuta ya Elayo,maze muzota akabi:kandi sinzosubira kubahindura agatukisha mu mahanga.

21/Ewe gihugu,nta co utinya,nezerwa,uhimbarwe,kuk’UHORAHO yakoze ibihambaye,

26/Kandi muzorya,mute akabi,muhimbaze izina ryanje,jewe UHORAHO IMANA YANYU,nabakoreye ibitangaza:Kand’abantu banje ntibazokwongera kumaramara,🙏AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU🙏

Publicités