Duhamagarigwa kwihanganira abaduhama, abatuvuga nabi n’abaduhora ubusa.

🌈KWIHANGANIRA GUHORWA UBUSA🌈®️

1PETERO 3:13_14_15_16_17.

13_kandi ni nde yobagirira nabi,ni mwagira ishaka ry’ivyiza?

14_yamara naho mwobabazwa muhowe ukugororoka,mwoba muhiriwe,ntimuze mutinye ivyo babakangisha,ntimuhagarike Imitima,

15_ariko mwubahe KRISTO mu mitima yanyu kW ariwe MWAMI,muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y’ivyizigiro biri muri mwebwe,ariko muri n’uburwaneza,mutinya,

16_mufise Imitima itarimw’ijwi ribagiriza ikibi,kugira ngo no kuvyo muvurwa nabi,babatuka inges

o zanyu nziza zo muri KRISTO bamaramare,

17_ivyoba vyiza n’uko mwobabazwa muhowe gukora ivyiza,ari co IMANA igovye,hako muhorwa gukora ibibi.

YESAYA 57:21_Ntamahoro ku banyakibi,ni kW IMANA yanje igize.🙏AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU🙏

Publicités