’’Umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ntuzokwigera uhagarara’’

Umukuru w’umugambwe FNL asaba abanyeporitike bavuga ibihushane ku mugambi ujanye bijanye n’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro kubihagarika. Jacques BIGIRIMANA avuga ko umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro utazokwigera uhagarara, utegerezwa kubandanya kandi utegerezwa kugira ico ushitseko.

Ahejeje kwiyandikisha kugira azokwitabe amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro, hamwe n’ayo mu mwaka wa 2020, Jacques BIGIRIMANA yavuze ko ibijanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro vyavuye mu biganiro vyahuje abarundi vyabereye hagati mu gihugu.

Jacques BIGIRIMANA arongoye umugambwe FNL yavuze ko guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ari ngombwa, kandi mbere bibaye ngombwa kakaba n’agahato ko abantu baja kwiyandikisha, kuko ari ugushaka kw’abanyagihugu.

Ati :« Icipfuzo co guhinyanyura ibwirizwa shingiro cavuye mu gushaka kw’abanyagihugu. Nico gituma abantu bose bategerezwa kuja kwiyandikisha kugira bazokwitabe amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro. »

Jacques BIGIRIMANA,umukuru w’umugambwe FNL

Umukuru w’umugambwe amenyesha ko kubera hari ukudatahura kumwe ibiri mw’ibwirizwa shingiro, ari akaryo ko gushira umuco mw’ibwirizwa shingiro, kugira ukurisigura ugutandukanye bihagarare.

Jacques BIGIRIMANA aheza avuga ko ari abarundi bonyene ubwabo aribo bategerezwa kwishiriraho amategeko agenga igihugu cabo.

Publicités