Twibukanye: IMBURI IVUGA KU RUBANZA RW’IMANA RUHERAHEJE IKIBAZO C’UBURUNDI – TARIKI 15/12/2016

I. INTANGAMARARA

Umusiguzi aravuga ati: <<Ikintu cose cashingiwe igihe caco,kand’igikorwa cose musi y’ijuru gifise akanya kaco: har’igihe co kuvuka n’igihe co gupfa, igihe co gutera n’igihe co kurandura ivyatewe, igihe co kwica n’igihe co gukiza,igihe co gusambura n’igihe co kwubaka, igihe co kurira n’igihe co gutwenga, igihe co kuboroga n’igihe co kuvyina, igihe co gushibura amabuye n’igihe co kurunda amabuye, igihe co kugumbirana n’igihe co kwirinda kugumbirana, igihe co kurondera n’igihe co gutakaza, igihe co kubungabunga n’igihe co guta, igihe co gutabura n’igihe co kubarira, igihe co gucereza n’igihe co kuvuga, igihe co gukundana n’igihe co kwankana, igihe c’intambara n’igihe c’impore (Umusiguzi 3: 1-8).

Mwenedata Murundi Mwisirayeli wa Kabiri ah’uri hose,na wewe munyamahanga wiyise ng’ur’umurundi ariko utari we, iryo zina ukarikura kuri beneryo ukabita abahutu,nawe ukiyitirira izina ryabo « umurundi » ariko utari we, kurugutura ugutwi wumve urubanza ijuru riciye, kurugutura amatwi wumve urw’intebe y’Imana Ihoraho iciye,ya Mana itarya ingurire,ya Mana idahengama,ya Mana itaraba umuntu ku kigohe,ya Mana igororotse, ica izibereye,yuzuye ukuri kandi ikagirira imbabazi abayo ikabatabara ikabakura mu menyo y’ibikoko vy’inkazi. Kurugutura ugutwi wumve,kuko inzira zidasa kandi zitaja hamwe zitandukanijwe kand’inkuba zibiri zitari busangire igicu ziratandukanijwe, niko vyari vyaragezwe kuva kera n’aho utabimenye,naho utavyemeye. Noneho igihe cavyo kirashitse kuko imisi ndwi ishize amazi y’umwuzure yarasendanishije kw’isi atandukanya ivyejejwe n’ibihumanye (Itanguriro 7: 10)

II. UKWEREKWA KUDASANZWE, N’IJAMBO RIKOMEYE.

Nari maze amezi cenda ndiko ndasengera imburi y’ihanga ry’Abarundi Isirayeli ya Kabiri Imana yari yampaye mu kwezi kwa gatatu  uwu mwaka w’2016,mara ayo mezi cenda ndiko ndasenga Imana nsiguza nongera ndabisengera kugira Imana yemeze igihe cayo cagezwe co gushikiriza iyo mburi  ihanga. Niho ku musi wa gatandatu w’uku kwezi kwa 12 uyu mwaka,Imana imaze kuntegeka gutanga iyo mburi,nakomeje nsenga, ndondera inyonga z’Uhoraho ndiko ndabaza igituma giki Imana irekuye ko ntanga iyo mburi kandi mbona kw’ar’imburi izobabaza abantu benshi igatsitaza abantu benshi, baba abo mw’ihanga ryacu ry’abarundi Isirayeli ya Kabiri, canke ba banyamahanga baganjije igihugu cacu c’Uburundi mu binjana vyinshi gushika uyu musi mu gacinyizo,ubwicanyi,gutoteza no kwangaza abenegihugu. Niho nabona mw’ijuru mbona umumalayika w’Uhoraho Imana y’Umwami Yesu Kristo yururutse avuye mw’ijuru nca mbona azimije igiterekwakw’amatara kimwe cari kw’ijuru kiriko amatara ndwi yariko aramurikira ihanga ry’abarundi

n’isi. Nabonye ico giterekw’amatara kimaze kuzima haciye haba umwiza mwinshi kw’isi yose. Ivyo vyarantangaje rwose ariko Imana yaciye ibinsobanuriramwo amajambo menshi yongera kunyemeza no kuntegeka kwandika iyi mburi ngira ndagushikirize uyu musi, imburi maranye amezi cenda ndindiriye k’Umwami Yesu andekura kuyitanga, ari nayo ngira ngushikirize mu bice bitandukanye.

A. IGIHE CO KWINGINGA ABANTU KIRAHEZE, URUBANZA RURASHITSE, HARAGEZE AH’UKO IVYAVUZWE BISHIKA.

Maz’Uhoraho ambarira ati: Mu majambo yanje yose nakuvugishihe kugira ubwire ihanga ryanje ry’Abarundi Isirayeli ya Kabiri nayo navugishije abandi bavugishwa nta muntu numwe ugutwi kwiwe kutumvise ivyavuzwe. Abaciye bugufi bakemera baremeye,abahakanye barahakanye, ubu harageze ah’ijambo ryanje rishitswa,nico gituma igiterekwakw’amatara kizimijwe, insobanuro yavyo ya mbere n’uko umuco uheze umwiza w’umuzitanya urashitse,harageze aho buri muntu wese amurikirwa n’uburyo yakiriye ivyavuzwe. Uwakiriye mu guca bugufi n’ukwizera agiye kubona ukubaho. Uwakiriye mu bugarariji agiye kugirira mur’uwo mwiza ubutakigaruka kandi uwo mwiza s’uwundi, niyo ya nkota yanje nageze ku gihugu c’Uburundi kukw’igihe cayo kirashitse.

Uhoraho ati: <<Babarire uti ya majambo mwahora mwumva mukayatera akagere mukayakengera mukayita kw’ar’ibinyoma,mugatuka Uhoraho mumugereranya n’abana b’abantu kandi ariwe yabaremye agira ashike, agira akwire, mbere azananye urubanza,azananye inkota. Kukw’igihe cose mwayavuze igitabo cariko kirandikwa mw’ijuru,kukw’ivy’Uburundi mwavyise ibisanzwe muvyita ibitagira ikimazi muvyita ibisanzwe nk’ivy’ayandi mahanga. Ariko si ibisanzwe,mbere ijuru ryarabigenzuye buri musi, Impwemu ndwi z’Uhoraho ntizahengeshanije kugendagenda ah’ihanga ryose riri haba mu Burundi canke mu bindi bihugu,kuko n’ivyakozwe mu kinyegero vyaraserutse mw’ijuru birandikwa, none urubanza rurashitse igitabo kiruguruwe kandi ngira mpane inkozi z’ibibi n’abagarariji ata kuziguriza. Niho Umwani Yesu yambarira ati ushima ibigezweho ari ibidasanzwe,ng’iki igitabo kirazanwe,mbere kiruguwe kugira gisinyuze bamwe bo mw’ihanga hanyuma babivemwo burundu bashikirwe n’igihano. Ndabaza nti Mwami ico gitabo ni igitabo gik

i?Umwami Yesu anyishura at’iyi mburi ngutumye kw’ihanga igira itsitaze abantu benshi rwose. Abansi banyu babaganjije kuva kera iyi mburi igira ibatere ubushangashirwe bwinshi ariko ntaho babushira kuko igihe cabo co gucirwakw’iteka kigeze. Benewanyu bo mw’ihanga nabo nyene bamwe bamwe bo muri bo iyi mburi igira ibatsitaze barwe bubamye kuko ico batigeze bumva bagira bacumve kandi ico birengagije bitumwe n’ubupfu buri muri bo bagira bacumve. Nico gituma igihe kigeze,urutaro rugosora imbuto n’umuguruka ruratezwe,igihe co gutandukanya urwamfu n’uburo kirageze, ukwo niko gusinyura gushitse mubo mw’ihanga, mbere harageze aho buri muntu wese ajanwa n’inzira yahisemwo kuko bamwe bagira biyonjorore babesheshe iminwa yabo bavuge bati kuva tubaho ntaho twari bwumve Imana ivuga ubwoko,bati mbere nta naho vyanditswe muri Bibiliya, bati ngiyo rero imburi y’amacakubiri,ngayo amajambo yo gucanishamwo abantu. Maz’Uhoraho ambarira ati mwananje hariho abantu mu bwoko bwanyu bataye ibere rya Sara

bonka ibere rya Hagari, abo ni bamwe bica amatwi bagahagarara mu makoraniro no mu mashengero bavuga ngo mu gihe c’ubuntu amoko ntashobora kuvugwa bakibaza ko ijuru ringana n’ivyumba vyabo bama baraborererwamwo mu kwikumbagaza ku bibero vy’intambwe z’ingore batezwe nkuko Samusoni yatezwe akabonge ka Delila agata ibanga  yari yahawe n’ijuru. Uhoraho ati: Maze igihe kinini nihweza ihanga ryanje ry’abarundi. Narashangashiwe n’ingene bananiwe gutahura ihanga ryanje  iry’ariryo. Mu buvugishwa bwo gutegura Pasika yanje nagutumye kw’ihanga naravuze nti ihanga ryanje ry’abarundi Isirayeli ya Kabiri,ni bamwe bamye bacinyizwa n’inganji y’agahotoro n’ubwicanyi kuva kera gushika uyu musi, barya bahungutse,n’abasigaye muri Tanzania n’abagiye mu bihugu vyo hanze na barya bari basanzwe mu Burundi musi y’ubwo buja nyene batigeze bahunga (Ezekiyeli 11: 14-15), bamwe bakurwakw’izina ryabo <<Abarundi>>. Ariko abenshi bo mw’ihanga barirengagije ukwo gutahura bigira abanyabgenge,mbere baravuga ng

o iyi mburi s’iy’Uhoraho kuko ikumira ubundi bwoko,maze baraduga barengera Uhoraho Imana yabaremye baboneka ko bamurushije ubgenge. Nico gituma igitabo cuguruwe kuko n’abo mw’ihanga banse gutahura ukuri kwanje ngira ndabadahwe hamwe n’abansi babo kandi bose bagira bajane inzira imwe (Yesaya 14: 13-17).

Maz’Uhoraho ati: <<Babarire uti bamwe mwacokora ijambo ry’Uhoraho,mwa bantu bo mw’ihanga muri mu Burundi,n’abari i Tanzania,n’abari mu bindi bihugu,bamwe mwavuga ngo s’Imana ivuze mukabandanya mu vyaha vyanyu, abandi mukifatanya n’ubwenegihugu bwa Tanzania be n’ubw’ibindi bihugu,bamwe mwatwengera mw’ijigo Imana yabaremye mukavuga ngo ntakizotubako,bamwe mwavuga ngo tur’ab’Imana kandi muri aba wa murwanizi, ehe ivyo mwanse ngivyo biraje,ijambo mwakengereye ngiryo rirashitse,imisozi irabatwenze,ijuru n’isi birababwiye biti erega bwa bundi mwakabaye ibicibwa nico gituma ata buhungiro mufise kuko ivyago n’inkota y’Uhoraho bigira bibahitane. Nico gituma Uhoraho avuze ati uko vyavuzwe niko bigira bishike,mbere bigira bibashikeko kuko ngira ndabababaze,ndabacishe bugufi kugeza aho amajwi yanyu ava mw’ivu ryandara nk’ay’imizimu. Kukw’igihe co kubura no guhanura no guhamagarira abantu kwihana caheze, harageze aho ijambo ry’Uhoraho rishitsa ico ryavuze. Maz’Uhoraho aravuga ati mb

ega ba bantu,mbega ba barongozi,mbega ba bungere b’amashengero b’abagarariji bari muri Tanzania i Katumba,Mishamo,Ulyankulu,Nyarugusu,Nduta,Mutendeli,no hanze y’amakambi y’impunzi yaba ayo kuva kera 1972 canke ayo mu myaka ya vuba, mbega ba bagarariji bo mu Burundi,ba bantu,ba barongozi,ba bungere b’amashengero ba Mugara,Kiremba,Kayogoro,Nyanza,Ngagara,Ntahangwa,Gitega,Gishiha,Muzinda be n’ahandi mu ntara zose z’Uburundi, ba bantu,ba barongozi na ba bungere bo mu bindi bihugu Amerika,Australia,Canada,Ubuhollande,Norway,Danemark n’ahandi, ba bantu bamye banshinyagurira bari hehe?. Uhoraho arambarira ati: Babwire ut’Uhoraho mwakengereye araje  gushitsa bimwe mwahakana mukiyamiriza, haguruke mwambare inkomezi mumurwanye,mumusubize inyuma mwerekane ubuhizi bwanyu kuk’umusi w’urubanza ushitse kandi s’umusi w’imburano ahubwo n’umusi w’ukubacirakw’iteka no kubahana. Kuk’Uhoraho aje nk’umuriro utongora,agira abahane abanje kubibabwira kugira mubone ibara muzi ico muzize. Kuk’ukw

‘arik’Uhoraho avuze ati nta jambo na rimwe ry’uguhana canke uguhezagira ryavuzwe ritagira rishike ku muntu wese bivanye n’ico yakoze.

B. IGIHE CO GUTANGA IMBURI NO GUHANURA KIRAHEZE.

Maz’Uhoraho arambarira at’iyindi nsobanuro y’ukuzimwa kw’igiterekwakw’amatara n’iyi: <<Abatazi Uhoraho n’ibikorwa vyiwe baradandabagirana. Nico gituma badashobora kugenzura ibihe kugira bamenye ibikwiye n’ibidakwiye, mbere ntibamenya imbibe z’ibintu>>. Uhoraho aravuga ati: <<Narahagurukije abavugishwa banje  barakora ico nabatumye, baremera gutukwa ku bwanje, kandi ni koko iyo niyo ngero abavugishwa b’Imana Nzima bama bahabwa n’abo bari kuburira. Ariko ico Jewe Uhoraho ndababwiye ni iki: Igihe co kubura kiraheze,igihe co guhanura kiraheze. Uhoraho ati barira abantu bose bahora baburira ihanga ry’abarundi uti birahagije birahagije birahagije, geze ngaho kukw’ijisho ry’Uhoraho ryabonye ivyo mwavuze n’ugutwi kwiwe kwumvise ivyo mwavuze mubwira ihanga, geze ngaho,hagarike,uhereye ubu ntimusubire kuvuga kuko umwanya w’ukuvuga n’uguhanura udashobora kujana n’umwanya wo gushitsa ivyavuzwe. Ni murangamize amaso yanyu mw’ijuru murabe,igiterekwakw’amatara cajimijwe, mbega wewe woguma u

vuga igihe co kuvuga caheze woba uriko uravugishwa na nde??. Nico gituma Jewe Uhoraho mvuze nti: Abavugishijwe mwese ari Jewe ndabatumye (kuko hariho abahanuye aribo bitumye atari Jewe Uhoraho ndabatumye) ndabakeje mwese kandi ngiye kubaha impera mw’isi no mw’ijuru, ngiye kubaha impore,mugiye kubana umunezero w’ukubona ivyo mwavuze bishika. Mwese,hamwe n’abizeye isezerano ryanje bose, ngira ndabashire ku musozi kugira murabe ibiba nkuko Aburahamu yaravye ibiba i Sodomu,mbere ivya kino gihe ivy’igikorwa nari nabahaye co kubura no guhanura ntivyari ivy’ukurondera igitigiri c’abagororotsi kugira mparire n’abandi bose (Itanguriro 18: 31)ahubwo cabaye igikorwa c’uguca inzira kugira buri muntu wese yihitiremwo inzira ajana yaba iy’ugukira canke iy’ugucirwakw’iteka, nico gituma ivy’igihugu c’Uburundi bije ar’urubanza.

Maz’Umwami Yesu ambarira ati: Umwami yanesheje rupfu na kuzimu, Jewe Umwami w’abami, nicaye ku ntebe nyinshi, kuko nicaye ku ntebe y’ubuntu,nkicara ku ntebe y’ubucamanza,nkicara ku ntebe y’ubuherezi,nkicara ku ntebe y’ubwami  ya Dawidi,nkicara ku ntebe y’ubwami ya Data. Buri ntebe yose ifise igikorwa cayo kand’iyo ndayicayeko nkora ibijanye nayo, nico gituma ata gikorwa c’intebe gisa n’ic’iyindi ntebe canke  kiyinjirira. Maz’aravuga ati nico gituma iyo ntanze imbabazi ndazitanga kandi iyo nciye amateka ndaca amateka nkahana. Maze ac’ambarira ati: Barira abo mw’ihanga uti ejo hahise mwahora mwibaza ngw’Imana ni Rukundo gusa kandi ngo ni Munyembabazi gusa ariko murirengagiza n’ibigirankana kwemera ko Imana ari Burake,Mucamanza,Muriro utongora,Umwami arwana intambara (Kuvayo 15: 3-18, Ivyahishuriwe Yohana 19: 11-16), none rero igihe kirashitse,ivyo mwanse n’ivyo mwarwanije nivyo mugira mubone.

Nico gituma Uhoraho avuze kuvy’abavugishwa n’abahanuzi n’abavugabutumwa bahora bahanura abo mw’ihanga ati: <<Uhereye none ndababujije kugira ijambo na rimwe musubira kuvuga. Ndabujije abavugishwa n’abahanuzi gusubira kuvuga mbere ni bareke kwinjira mu mwanya n’igihe kitari icabo, kukw’iki gihe atar’igihe c’amajambo, ahubwo ni igihe c’igikorwa canje>>.

Niho Uhoraho yanshira mu kwerekwa mbona ndi ahantu, maze mbona aho hantu harih’ikibuga kitari gito,mbona cari cubatswekw’inzu nini rwose imeze nk’urusengero, iyo nzu yari yubakishijwe ibiti isakajwe ihema. Ndahihweje nca mbona hariko harabera ikoraniro ry’abana b’Imana bariko barumva ubutumwa bujanye n’ivy’isezerano ry’ihanga ryacu. Mu mwanya nabonye ico gikorane giheze,abo bantu baca barataha baja iwabo,maze gihejeje guhera iyo nzu ica irasamburwa yose guhera hejuru kw’ihema gushika hasi ku biti ntihasigara ikintu na kimwe gishinze canke cubatse aho hantu kuko igikorwa cari kuhakorerwa cari giheze. Nabonye ndahavuye, ariko mu mwanya nca mbona nsubiyeho kuharaba ingene hameze. Ndavye nabonye ibintu bitandukanye n’ivyari bihejeje kuba: Nabonye ibisigarira vya ya nyubako bikiri ngaho kandi ubwa mbere nari nabonye yasambuwe yose ata kintu na kimwe gisigaye ngaho hantu. Ibisigarira vy’iyo nyubako vyari bikiriho vyari ibi=wari umutambikwa be n’inkingi nkeyi kandi uwo mutambikwa ntiwari

hejuru ah’inyubako yagera kare mu kuja hejuru (mu gihagararo) ahubwo wari hasi rwose kuko utwo dukingi twari dusigaye tuwufashe twari tugufi tugufi. Ngize gurtya ndavye mbona kur’uwo mutambikwa hariko incabiti nini. Ndabibonye vyarantangaje nca ndabaza nti: << Ni kuki aha hantu hari hasambuwe vy’ukuri kandi bishitse ariko ubu nkaba mbona hatarahera gusamburwa kandi ubwa mbere hari haheze gusamburwa?>>. Maze nca mbona ubushangashirwe n’uburake bw’Uhoraho burururutse nca numva Uhoraho avuganye ubushangashirwe bwinshi avuga n’ijwi ry’uburake ati: <<Babarire ubu nyene bahasambure hose hahere kuko ntagomba kuguma ndahabona ibimenyetso vy’inyubako kandi igikorwa cahakorewe caheze!!>>. Niho naca nsobanuza ndabaza, maze Mpwemu Yera aca ambarira at’ivyo bisobanura ko hariho abavugabutumwa,abahanuzi n’abavugishwa bakigomba kuguma bavuga kandi igihe co kuvuga caheze.

Maz’Uhoraho ambarira ati: <<BABWIRE UT’UHEREYE NONE NI MUHORE NTIHAGIRE USUBIRA KUVUGA KUKO NI MWEBWE MURIKO MUBUZA UHORAHO GUKORA IC’AGOMBA GUKORA>>. Uhoraho aravuga ati: Babwire uti: <<UMWAMI YESU ARAJE,ARURURUTSE N’INGABO ZIWE Z’ABAMALAYIKA GUKORA ICO YAGEZE KU GIHUGU C’UBURUNDI,HAGARIKE IVYO MURIKO MURAKORA VYOSE KUGIRA MUMWAKIRE NKUKO ABANDI BAMWITEZE. NIYO MUTUMVIRA ICO NDABAGEZE NTAKABUZA NDABAHANA,NDABAHITANISHE INKOTA HAMWE N’ABANSI BANYU MUJANE INZIRA IMWE (1Abami 13: 13-25, Guharura 22: 21-33).

Kubw’iryo jambo nabajije Umwami Yesu ibibazo bibiri:

1. Nabajije nti Mwami wanje ijambo ryawe ryera ryo muri Bibiliya Yera wavugiye ngaha kw’isi riravuga kw’igihe uzozirako abantu bazoba bariko bararangura imirimo yabo  ya misi yose, nti none ni kuber’iki wombarira kubwira abantu  ijambo nk’iryo rigumye uko?Yesu yanyishuye ati bwira abizeye isezerano rya Isirayeli ya Kabiri bakomeze gusenga ubudahumeka kugira ntibarwe mu nyosha mbi,bongere basenge bashima bakenguruka kuko Jewe ubwanje ngira nze kubatabara (2 Ngoma 20: 15,17,21,22,23). Ariko ivyo kubura no guhanura ivy’umuzo wanje ku gihugu c’Uburundi vyo ndavuze ngo ni bigarukire ngaho, bakomeze kunkunda no kunyizera kuko ndaje (1Korintho 13: 8=Urukundo ntaho rushira. Ukuvugishwa n’Imana kuzokurwaho,ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo,ubgenge buzokurwaho). Maz’Umwami Yesu arambarira ati: Niyo baguhaririza uz’ubabaze uti ni kuber’iki benewanyu Abisirayeli ba Mbere bari basezeraniwe kuzova mu buja haheze imyaka  amajana ane (Itanguriro 15: 13)ariko bakavayo haheze imyaka amajana ane na mi

rongwitatu (Kuvayo 12: 40)?. Uti mbega iyo myaka mirongwitatu yo hejuru yavuye kuki?

2. Nabajije nti Mwami wanje nti igihe ca Ninewi Yona yanse kuburira abantu uramuhana. None uravuga ngw’abavugishwa bawe bahore ntibasubire kuvuga no guhamagarira abantu kwihana?Maz’Uhoraho anyishura ati: <<Yona ntiyahanwe kuko yanse kuburira abantu, ahubwo yahanwe kuko yanse gukora ugushaka kwanje agakora ugushaka kwiwe yanka kuburira abantu Jewe nashatse kw’ababurira>>. Maz’arambarira ati abavugishwa be n’abakozi banje benshi barakunda kurwa mu vyago vy’ukudaca bugufi bakiyemera bakananirwa gukorera mu bugombe bwanje kandi bagahanwa. Kuko naho coba ari igikorwa ciza ni ngombwa gikorwe hisunzwe ubugombe bwanje. Asangwa Yona yarahanwe kubera yanse kubura nuko Jewe Uhoraho ari Jewe nari ngomvye kw’avuga, niyo yar’intumbero yanje. Nico gituma n’abo nkubariye niyo banka kwumva ico ndabategetse bakabandanya bavuga kandi nabahojeje,nta kabuza ndabahana kuko Jewe Uhoraho ni Jewe ngera ibikorwa vy’abantu nkabigerura nkabicira urubanza  kandi nta muntu ashobora kubuza ico ngeze.

Niho Uhoraho yambarira ati: Igihe nagutuma kubuza abantu gusabira iguhugu c’Uburundi amahoro,nkababwira nti ni basenge basaba kugira ivy’ubugombe bwanje ab’ar’ivyo bishika abantu benshi barancokoye. Ivyo bakoze vyose vyaranditswe kandi naramaze kubishirakw’ikimenyetso c’uguhanwa kwabo. Uhoraho ati: Mbere n’ibikorwa vyabo naravyerekanye,naraseruye ivyabo, ivyatuma barwanya ubuvugishwa bakangwanya narabiseruye ahabona. Uhoraho ati raba ivyo Jewe Uhoraho naseruye: Naraseruye ko kw’ishengero rya Pentekote Mugara ari ku murwa wa Satani,mbere kw’ari naho Satani aba (Ivyahishuriwe Yohana 2: 12-15), namaze guserura ivy’i Kiremba kw’ari ku murwa w’ubugarariji witeze kuba umusaka n’agatetereza, namaze kwerekana ivyo mu Kayogoro ndabishira ahagaragara, mbere maze gucira imanza abungere b’amashengero benshi . Mu Burundi bamwe mu bungere b’amashengero n’abarongozi b’uburyo butandukanye baramaze gupfa ari Jewe ndabahanye kandi bose bagiye mu muriro kuko ntabakiriye iwanje mw’ijuru. No muri Tan

zania ndamaze guhana abungere b’amashengero i Ulyankulu,Katumba,Mishamo, mbere bamwe baramaze gupfa bishwe n’uguhanwa nanje kubera batizeye isezerano ryanje kuri Isirayeli ya Kabiri kandi abo nahanye bose nta n’umwe muri bo yaje iwanje mw’ijuru kuruhuka kuko bapfiriye mu bigabitanyo. Abandi nabo bari mu gihano canje ntibaratoza. Ubu hoho ngira ndabahane ku mugaragaro nkore agatikizo mw’ihanga hose no hanze y’ihanga no hanze y’igihugu c’Uburundi.

Maz’Uhoraho ambarira ati: Nico gituma nkubwiye uvuge iri jambo ku bantu bose bo mw’ihanga bahora bahanura ubwoko bwanje bahagarike. Iri ni ijambo ry’icagezwe c’ijuru,n’ijambo ry’Uhoraho, iki si igihe co kubura no guhanura,ndavuze Jewe Uhoraho ndavuze ndabisubiyemwo ni bahore ntibasubire,kuko igihe c’uburake kirashitse (Itanguriro 6: 13, 7: 4,20-23).

C. ICAGEZWE C’IJURU CO GUTANDUKANYA ISAKA NA ISHIMAYELI: GUHER’UBU ABAHUTU N’ABATUTSI BARATANDUKANIJWE.

Maz’Uhoraho ambarira ati: <<Nabonye ikintu kinsensema musi y’ijuru kuvy’igihugu c’Uburundi. Nabonye umwami w’ubwoko bwanje bw’abarundi yitwa NZIRAYAMURAMIRA yicwa mu kinjana ca 13 yishwe n’ingenzi z’abakanani bavogereye igihugu c’Uburundi, uhereye ubwo uruvyaro rwa Hamu,bene Kanani,bene Hamati (Itanguriro 10: 6-18) ruca rurigarurira igihugu c’Uburundi, nibo BATUTSI bo mu Burundi, muri Ashuri,Egiputa,Babuloni,Ethiopia,Uganda,Urwanda,Tanzania,Somalia,Erytrea,Sudani n’ahandi henshi (Imigani 30: 21-22,19: 10). Nabonye ubwoko bw’inkazi butagira ikigongwe bwica,bucuranguza,bwonona abantu banje bubagira abaja. Nabonye ubwoko bw’ingunge n’indyadya bwimba ikinogo ku gataka k’Uburundi bukuramwo ivu buca buhamba mur’ico kinogo izina Hamati (HAMATHITE,HAMITE,HIMA=ABAHIMA) burenzako  rya vu, hanyuma hejuru y’ico kinogo kur’iryo vu buterako irenga, maze iryo renga rimaze kunaga,ubwo bwoko bugira indagu ku gataka k’Uburundi,buhuhutisha umuyaga uvuye i kuzimu, umuyaga w’ibigirwamana n’abadayim

oni,maze burabwira iryo renga buti: <<Sagarara ukwiragire igihugu cose uvuge uti igihugu c’Uburundi n’ic’abatutsi (Ezekiyeli 21: 21-22)>>. Jewe Uhoraho nabonye igisesema musi y’ijuru,mbona ubwoko bw’ingunge n’indyadya bukura izina « Abarundi » ku bantu banje ben’igihugu bubita « Abahutu », izina ry’ubuja,maze burabacuranguza,burabacinyiza,burabanduza,burabahumanya bubarisha umwanda (amavyi) bubanywesha igikorogwa. Nabonye icababaje ijuru hamwe n’Umuremyi w’ijuru n’isi, kukw’abantu banje ubwoko bw’abarundi,uruvyaro rwa SHEMU, uruvyaro rwa ABURAHAMU, naho ivyo vyari bibabayeko nk’igihano kubw’ibicumuro vyabo n’ibigabitanyo vya ba sekuruza babo (Ezekiyeli 21: 23) nabonye bunamika amaso yabo bapfukamira abansi babo,bapfukamika amavi yabo,basoma izindi mana, mbere bunamira ibigirwamana vy’abansi babo, maze birabajunjarika bibagira ibijuju n’ibiyingiyingi kuva ico gihe gushika uyu musi. Nico gituma atawo gutahura mu bwoko bwanje bw’abarundi.

Niho Uhoraho yavuga ati: <<Mwananje umviriza ndakubarire: Mu gihugu c’Uburundi hariho isengwa ry’ibigirwamana ryaboshe ubwoko bwanje. Iryo sengwa ry’ibigirwamana si irindi ahubwo ni inyigisho z’ibinyoma n’ubugunge zigishijwe zivuga ngo kuvuga ubwoko ni icaha, mbere hariho n’abihumekeye impwemu zabo baravuga ngo kuvuga umututsi ni icaha, mbere baranabesha bavuga kw’ari Jewe Uhoraho nabibatumye kandi ataho nigeze mvugana nabo iryo jambo. Nico gituma guher’ubu mpagurutse kugira ntiture ivyajunjaritse ubwoko bwanje bw’abarundi Isirayeli ya Kabiri (Yosuwa 5: 9). Maz’Uhoraho ambarira ati: Mu vyanditswe vyera vyanje vya Bibiliya amoko arimwo,aranditswe,arasomwa kandi akavugwa: Abafilisitiya barimwo,Abasiriya,Abanaki,Abashuri,Abanyegiputa,Abahiwi,Abamori,Abakanani barimwo kandi ayo yose n’amoko, mbere ayo moko arimwo muri Bibiliya kandi aravugwa,mbere nibo b’abo nyene.

Uhoraho arambarira ati: Mbariza abo benewanyu bo mw’ihanga ryanje,abo Barundi ubwoko bwanje uti mbega ivyanditswe vyera vyo muri Bibiliya ko bivuga amoko mbega ni mwebwe mwabihumetse?Mbega ni mwebwe mwavyandikishije?Mbega ni mwebwe mwavyanditse?Mbega kw’amoko biyavuga ariko namwe mukavuga ngo nta moko avugwa mbega ni mwe mwavyanditse ko mubivuguruza?Mbega haraho murumva k’Uhoraho atinya canke agira isoni ryo kuvuga amoko canke ubwoko?

Maz’Uhoraho ambarira ati: Uyu musi ndavuze ijambo,kandi isi yose ivyumve, mbere n’ijuru ribitege ugutwi: <<Igihugu c’Uburundi ni igihugu c’ubwoko bwanje bw’abarundi Isirayeli ya Kabiri ihanga ryanje ryera, bamwe bamye bacinyizwa kuva kera,bamwe biswe izina ry’agahotoro n’ubuja <<Abahutu>>. Ico ni icagezwe c’ijuru, ni ijuru ribivuze, ni ijuru ribigeze, ni ijuru ribitegetse, mbere n’urubanza ruciwe,Ishimayeli na Isaka ntibashobora gusangira umuhezagiro, mbere ntibashobora gusangira iragi. Nico gituma mvuze nti isi n’ijuru n’ivyanje,ni Jewe nabiremye, amoko yose,imiryango yose,indimi zose,amahanga yose ni Jewe nayaremye, ni Jewe Uhoraho ndabagerera ivyabo,nta wundi ahwanye nanje. Uwo mpezagiye ndamuhezagira,uwo mvumye ndamuvuma,uwo mpaye ndamuha, uwo natse ndamwaka, isi n’ijuru n’ivyanje,agataka n’akanje uwo nshatse niwe ndagaha. Ndabivuze,ndabivuze,ndabivuze kandi na kare niko vyari bimeze, igihugu c’Uburundi n’ic’Abarundi Isirayeli ya Kabiri,bamwe bari biswe izina ry’agacokoro n’ubuja

ngo n’ <<Abahutu>>. Abo mw’ihanga ryanje ni mwakire uwo muhezagiro wo gukomorezwa igihugu canyu, uhereye none «  »NDATANDUKANIJE URUVYARO RWA HAGARI N’URUVYARO RWA SARA » » (Itanguriro 17: 18-19,21, 21: 9-12,14, 25: 5-6).

Maz’Uhoraho ambarira ati: Barira abantu bo mw’ihanga ryanje, barya bavugishijwe ivyo batatumwe uti mbega ko iyo hashitse ikibazo c’amoko muca musha coba mukananirwa ukuri,mukita muvyo mutagezwe mukavuga ngo Imana yavuze ko igihugu c’Uburundi ar’isangi y’amoko yose iyo mburi mwayihawe na nde?. Mbega ivyo si vya bindi vyama biraririmbirwa ku gataka k’igihugu canje mu ndirimbo z’ubugunge n’uburyarya no mu misi mikuru y’ubuhumane ihagarikirwa n’ibikoko vy’inkazi bizungagiza amabendera y’ibigirwamana ngo muri guhimbaza ubumwe bw’Abarundi, maze ivyo bikoko vy’inkazi bigahayagiza vyongera vyandika,vyamamaza ubugunge mu mahanga y’isi yose ngo ubumwe bw’abarundi ni isezerano ntabanduka kandi ry’ukuri kandi ivyo vyose ataho vyigeze kuba mu gihugu c’Uburundi?Mbega bantu banje hanga ryanje ko mwamye mugira mu bupfu n’ukwanjanjwa n’ukutamenya,umuntu yama ariko arakwica aguturubika niwe yogushiriraho amasezerano yitwa ngo y’ubumwe n’indirimbo z’ubumwe n’amabendera ngo y’ubumw

e kandi ntahengeshanye kukugirira nabi, kandi n’ivyo vyitwa ngo n’ubumwe bir’aho, maze nawe ukajakara ngo hariho ubumwe bw’Abarundi?Uhoraho ati: Ijuru ribona vyose kandi intebe y’Imana niyo iraba vyose ikabigera ikamenya urwamfu n’uburo. Nico gituma ivyo vyose Jewe Uhoraho ndabibona nk’umwanda wahumanije igihugu canje. Mbega haraho nigeze ndabemeza kw’ivyo mwama  muvuga mukuye mu mahwane y’inzira nk’abapfumu n’abanyamareba Jewe Uhoraho ndabizi canke ndabishigikiye?Mbega haraho mwigeze mwumva ijuru ritinya umuntu n’umwe kuva isi iremwa?Haraho mwigeze mwumva kw’ijuru ryigeze ritinya guhana no gukomvomvora no kwica no gutikiza?Haraho mwigeze mwumva ko ijuru ryotinya kuvuga rit’uyu n’umurundi canke rit’uyu nawe n’umututsi?Mbega muriteze kw’ijuru rigiye gutinya guhana no guhonya abatutsi no guhana abarundi bagabitanije ntibizere ivyanje Uhoraho?Mbega benewanyu Abisirayeli ba Mbere,ba sokuru banyu sinabishe nkabamarira mu bugaragwa banse kunyumvira kandi bar’ubwoko bwanje b

wera?

Maz’Uhoraho ambarira ati: Baza abo bantu bo mu bwoko bwanje bajurajura uti mbega ibinjana biheze muriko muricwa ijuru ryari hehe?Mbega ijuru ryari ryimutse canke ryahumye canke ryari ryatakaje inkomezi zo gutabara?None ni kuber’iki mwacinyijwe mugapfa mukicwa,mukangazwa kandi ijuru ririho kandi rirorera kandi Jewe Uhoraho ndiko ndababona?Ndabajije abarongozi b’amashengero bo mu bwoko bwanje bw’abarundi Isirayeli nti mbega ko mwica amatwi, mwebwe mwanogowe amaso nka Samusoni,mwa bacamanza bataye indero n’ibanga ry’ijuru mujujuta,imyaka ubwoko bwanyu mumaze mwicwa gushika iyi saha kw’ari myinshi mbega mur’iyo myaka yose ntimwasenga?Mbega ko mwaturikisha mukarira mukanyambaza mukansaba mukavuga mut’Uhoraho ni igiki gitumye ubwoko bwacu bw’abahutu twama turiko turicwa imisi yose kandi twangazwa, haraho nigeze ndabishura nkabakurako ivyo vyago?Ndababajije munyishure: Ni kuber’iki mwagize ayo magorwa yose ndiko ndababona ariko nkabihisha?Mbega murakizi?=Icabitumye ni kubera buri ki

ntu cose cashingiwe igihe caco,kand’igikorwa cose musi y’ijuru gifise akanya kaco!!

Nico gituma nanje ndababajije bwoko bwanje nti ko igihe kigeze ko ijuru rihindura ibintu kugira abari hejuru baje hasi,abishe bicwe,abacinyije bacinyizwe,abanyaze banyagwe,abangaje bangazwe,abatwenze barire,abacokoye bacokorwe,ababeshe basigwe ubwambure hejuru, mbega ubu ko igihe gishitse kw’abansi banyu b’abatutsi ndabasubiriza mu nkoko kuvyo babakoreye,mbega muravuga ngo ng’ubwo ubugesera buradutse?

Umviriza ic’ijuru rivuze: Wewe wa murundi ah’uri hose, wew’utazi ko ibintu bihinduka,wewe wibaza kw’ibintu bizokwama uko vyamye,wewe ufise impuhwe ku bansi bawe,wewe ubakunda cane ukabagirira ikibabarwe cinshi n’ubuvukanyi n’ubumwe budasanzwe, Uhoraho Imana ikomeye,Umucamanza aca izibereye akagerera umuntu wese ibingana n’ibikorwa yakoze, ndakubwiye nti wewe ufise inyota y’ukubona abansi bawe bashitswako imbabazi ukavuga uti biragaher’iyo ivy’ugucirwakw’iteka kwabo,Jewe Uhoraho Imana y’uburake bw’inkazi ndirahiye uguhoraho kwanje ubu nyene ugira ujane nabo!!

Kuk’ukw’arik’Uhoraho avuze ati igihe kirashitse co guhana abansi b’Uhoraho n’amahanga yose. Nico gituma uhereye none ijuru ritazosubira kuziguriza ibipfu n’intabarirwa zose. Maze Mpwemu Yera arambarira ati: Babarire basome bitonze Guharura 16: 19-35.

Niho Umwami Yesu yambarira ati ndabajije abantu banje b’abarundi nti mbega intebe yanje mugira ngo n’intebe y’abantu canke y’uburyarya n’ubugunge n’ibinyoma n’ukwiyorohereza mu buryarya gusa?Mbega intebe yanje n’imwe y’i Arusha na Pretoria na Kigobe na Kajaga na San Egidio na New York na Brussells na Geneve na Vatican na Mecque?Mbega murazi ko n’ijuru n’isi bizoshika aho bizozingwazingwa nk’urukaratasi, uretse n’ibi vya kino gihe muriko muranjanjwako uko mugomba?Maz’Uhoraho  aravuga ati: <<Mwa baherezi mwe bo mu bwoko bwanje bw’abarundi,mwa bahanuzi mwe,mwa bigisha n’abasiguzi mwisutse muvyo mutagezwe, mwebwe mwigisha mukongera mukabura ivyo ntabatumye mukavuga amajambo yo kwisiga amavuta kugira mwiyeze ku bantu, mwebwe mwajuragije abantu ngw’Imana yavuze ko muri Isirayeli ya Kabiri hazobayo amoko yose ariko Jewe Uhoraho ntabibatumye, mwebwe mwajuragije abantu banje bakabura ico bafata n’ico bareka mugatuma baba impumyi n’ibifatanzoka ndababwiye nti mubaye ibivume.

Kuko mwunamiye intebe ya Satani  ari nayo abansi banyu bicayeko kuva kera. Mbere niyo ntebe Ntare na Mwezi na Mutaga na Mwambutsa na Rwagasore bicayeko, mbere niyo ntebe  Micombero na Bagaza na Buyoya na Nkurunziza bicayeko. Kuko yaba Nkurunziza,yaba Buyoya yaba Bagaza yaba Micombero yaba Rwagasore yaba Mwambutsa yaba Mutaga yaba Mwezi yaba Ntare bose n’akara kamwe, mbere n’uruvyaro rumwe,abana ba Hamu na Kanani na Hamati. Ko mwunamiye iyo ntebe mukayirwanira mukayishigikira mukayikorera mukoresheje izina ryanje Uhoraho, nanje ndabihakanye sindabazi, nico gituma ata gitinyiro mufise kandi mutagikize igihano canje.

Uhoraho arambarira at’abantu benshi bo mw’ihanga ryanje ry’Abarundi barancumuyeko barasubira inyuma, baba ba sindabibazwa,baba abari mu Burundi, abari i Tanzania canke mu bindi bihugu ariko bakihumuriza ngw’Imana iratuzi. Nico gituma nanje ndabishuye nti uyu musi ijuru rirabihakanye kandi riravuze riti sindabazi, yaba wewe umurongozi,umwungere mukuru,umwungere,yaba uwize canke uwutize,umutunzi canke umukene, wewe wamogoreye ukugabitanya menya neza ko urubanza rushitse.

Nico gituma iri jambo ar’iryo kwizerwa, mbere n’iryo gutinywa n’ukubahwa, niryo jambo ry’Uhoraho Imana mvuze nti ndatandukanije Isaka na Ishimayeli mu gihugu canje c’Uburundi. Ndavuze nti ndatandukanije Abarundi n’Abahamiti/Abatutsi, mbere ico nageze ku bansi b’ubwoko bwanje ngira ndagishitse, ngira ndabasuke muri ca kiyaga navuga, maze umunuko wabo uduhuke,n’agaco k’ibore ryabo nako kaduhuke. Iki n’icagezwe c’Uhoraho gishitse, mbere n’ijambo ryaka nk’umuriro,ritigitisha isi n’amahanga yose, riteye ubwoba isi yose n’amahanga yose rikayahindisha agashitsi, kuko Amerika n’Ubulaya na Aziya na Afrika na Oseyaniya na Tanzania n’Urwanda na Uganda na Ethiopia na Erytrea na Somalia na Misiri na Libiya na Kenya  bose ar’ubusa gusa imbere yanje Uhoraho, nta n’umwe ashobora kurivuguruza kuko ar’umuriro utongora,umuriro w’inkazi, mbere rimenagura ibitandara vyose rigatandukanya inzira zidasa, ni Jewe Uhoraho Imana y’Ubwoko bwanje bw’abarundi ndabivuze, iryo niryo shaka mfitiye ubwoko bw

anje,mbere niryo shaka manukanye kubw’abantu banje bababajwe igihe kirekire. Kuk’ukw’arik’Uhoraho  avuze ati: <<NI KUBW’IVYO JEWE UHORAHO UHEREYE NONE MPANAGUYE IZINA ABAHUTU KU BWOKO BWANJE ISIRAYELI YA KABIRI, MBERE NDARIBAKUYEKO,NDARIHANAGUYE MU GIHUGU COSE C’UBURUNDI KUGEZA KU MBIBE ZACO ZOSE NO MU KIRERE NO MU BIYAGA NO MU MISOZI NO MU MYONGA, MBERE NO MU MAHANGA YOSE>>. Kandi,ni nde yohangara kumbaza ivyo Jewe Uhoraho nkora? (Yesaya 41: 1-16,45: 11-12, Yobu 38: 1-41).

Mbajijie Umwami Yesu ku kibazo c’abatwa, yanyishuye ati: Ikibazo c’abatwa n’ibanga ry’ijuru ariko muzokimenya maze kubashikiza igihugu canyu.

D. ICO UHORAHO ABARIYE ABARUNDI BAKURIKIYE INGANJI YA SATANI,INGANJI Y’ABANSI BABO INYUMA Y’UMUZO WA DEMOKARASI N’IBIGANIRO VYISWE NGO N’IVY’AMAHORO,BAKAJAKARIRA IYO NGANJI BAKAYIGURA.

Maz’Umwami Yesu arambarira ati: Mu gihe ntari bwerekane n’ishusho yo gushitsa ivyo nateguye ku Burundi,abantu banje ubwoko bwanje bwamye bucinyizwa n’abansi bwaranyoye buraboregwa buradandabagirana burwa hasi. Nico gituma benshi muri bo kuva mu mwaka w’2005 biriye akara ngo amahoro arasesekaye mu Burundi,ngo  isezerano ryashitse,ngo turaronse umutware yatowe n’Imana (Pierre Nkurunziza). Uhoraho aravuga ati: Mbega nzokwihanganira kugeza ryari ubwoko butumva,ubwoko butabona,ubwoko budatahura naho bwokwerekwa?N’ikihe kintu mumaze kubona mu gihugu c’Uburundi kuva mu mwaka w’2005 cerekana ko ya mahoro nababarira yashitse?

Maz’Uhoraho avuga ati: Mbega naho woba warahumye amaso ukaba impumyi ukavuga uti mwenedata arimye ku ngoma,hanyuma butaraca na kabiri ugaca ubona wewe nyene n’abawe ni mwebwe ahindukiriye akaba ari mwebwe  ararigitisha inkota, mbere wewe nyene akaba ari wewe ahekura,akakwangaza n’abawe canke akagutuma kwica no kuryana n’abo muvukana, mbere akabandanya agera ikirenge muc’abandi bose usanzwe uzi kw’arabansi bawe agakora ibisa n’ivyabo, mbere akanabana umwete udasanzwe wo kubikora,agatsimbataza wa mugani mwacirwa ngo « uwushaka umuhutu amutuma uwundi »,mbega uwo muntu amaso yawe y’umubiri yo nyene ntiyoshobora kukwereka kw’atari mweneso?Mbega ivyo nyene gusa ntivyogutahuza amamuko yiwe n’uw’ari we?.

Nico gituma Uhoraho avuga ati: Kuvya Farawo (Pierre Nkurunziza),abarundi mwarakomye amashi muramujakarira ngo n’uwanyu, mbere murica benewanyu kubw’ishaka mumufitiye, muravuga ng’uyu n’umuvukanyi wacu,n’ubwoko bwacu!Mbega ukwo kuri mwagukuye hehe?Ni igiki catumye mutamba mukanezerwa aho kurira muboroga muvuga mut’es’ugusimba imanga ukagwa mu yindi!! (Imigani 30: 21-22)

Nico gituma Umwami Yesu, uwicaye ku ntebe y’Ubwami ya Dawidi,Umwami w’inzu ya Yakobo abwiye Abarundi (bamwe bahora bitwa abahutu)ati : <<Turikisha murire muboroge kuko mwaradandaje urudandazwa rutagira inyungu murimika mwongera mujakarira Ishimayeli kand’Uhoraho yarabigize indahiro. Maz’Uhoraho aravuga ati: <<Barira abarundi bajakariye inganji ya Nkurunziza uti mbega mwarasubiriye murakora ico ba sokuru banyu bakoreye ku gataka k’Uburundi,hamwe bata ibanga bakakira ingenzi bakazinjiza mu cumba,bakazereka haruguru mu bwihisho  bw’uguhumeka kwabo,maze izo ngenzi zimaze kubibona zica zirabahindukirira  zica umwami wanyu yariho NZIRAYAMURAMIRA,gurtyo ubwoko bwanyu buca bwinjira mu buja? (2Abami 20: 13-18, Yosuwa 9: 3-16).

Nico gituma Jewe Uhoraho ndababwiye nti: Umuntu wese wo mu bwoko bw’Abarundi Isirayeli ya Kabiri ah’ari hose yaba ingabo iri mu ngabo z’igihugu c’Uburundi,yaba uwujejwe umutekano,yaba umunyagihugu,yaba umurwanashaka uwariwe wese (imbonerakure,umuyoboke), wewe wahemukiye Imana,ugahemukira beneso,ukarya ingurire y’ukugirira nabi no kwica no gutuntuza beneso,ukumvira inyosha mbi z’abansi bawe ukica,ukanka,ugatoteza nwenewanyu ubitumwe n’ukwihenda ng’uri kurwanira Abarundi (abiswe Abahutu)kandi arib’urik’urahonya, ukagira ngo kurwanira Farawo/Nkurunziza nikwo kurwanira Abarundi (abiswe Abahutu),waracumuye,waracumuye, waracumuye, kugeza n’ubu wagirizwa amaraso kandi ivyo wakoze vyose biranditswe, nico gituma kubw’ico caha kinini wakoze umuvumo uri kuri wewe, mbere ivy’uwo muvumo bigira bigaragare mu maso yawe uhanirwe hamwe nabo wemeye kujakarira kubw’inda n’amaronko. Maz’Umwami Yesu aravuga at’iyaba mwari muzi ubwenge muba mwaramweye ko NKURUNZIZA atar’uwanyu, mbere muba mwarameny

e ko NKURUNZIZA na BUYOYA na BAGAZA na  MICOMBERO na RWAGASORE na  MWAMBUTSA na MUTAGA na  MWEZI na NTARE bose ar’abavukana, akara kamwe, uruvyaro rw’inkozi z’ibibi n’umuvumo ata na hamwe mu majambo  yanje yera yo muri Bibiliya wosanga barigeze babonekakw’ivyiza,uretse ko kuva kera namye ndabakoresha mu guhana ubwoko bwanje iyo buncumuyeko canke iyo ngomba kubugerageza kugira ndabe ibiri mu mitima y’abantu banje (2Ngoma 32: 31). Kuko ivy’abo bansi banyu b’abatutsi ataho bitandukaniye n’ivya Farawo,Nebukadineza,Belushaza,Beni-Hadadi,Senakeribu,Hazayeli,Goliyati, kuko abo bose ar’akara kamwe, mbere ni bene Kanani na Misirayimu na Kushi na Puti na Hamati rwa ruvyaro rwa Hamu ruriko umuvumo w’intahava wo kuva kuri Nowa (Itanguriro 9: 24-27, 10: 6-18) (Itanguriro 17: 18-19).

Maz’Uhoraho aravuga ati: <<Abamenyereye kwitiranya amajanbo yanje na politike, na demokarasi, n’imigambwe, n’uburyarya ,n’ubugunge bakambara ibirato bibiri bidasa bakabesha ngo bari kuvuga mw’izina ryanje ngira mpigure nabo ndabandagaze imivyimba.

E. INTAMBARA Y’UHORAHO GUSA NIYO IGIYE GUKURA IHANGA RY’ABARUNDI MU BUJA.

Maz’Uhoraho anshira mu kwerekwa, ngize gurtya mbona umukuru w’igihugu ca Reta Zunz’ubumwe za Amerika (Usa) Barack Obama, mbona araserutse ariko mbona ariko arihuta kurengana. Hari hasigaye nk’akanya gato kugira arengane. Maze ngize gurtya, mbona uwo bimirije kubisikanya Donald Trump, nawe ndamubona ari ngaho, ariko ishusho yiwe ntiyabonetse neza mu buryo bugaragara. Maze mbona umuntu umwe wo mw’ihanga ry’abarundi ariko arasemerera abarira Obama ati: <<Mbega ugomba ugende utadutabaye?Enda nyarutsa ugire udutabare udukureko abansi>>. Ndavye, nca mbona ntaco Obama amwishuye, maze ararengana. Niko guca mbona uwo muntu ahindukiriye Donald Trump amubarira ati: <<None nawe ntiwodutabara?>>

Niho Mpwemu w’Uhoraho yambarira ati: <<Raba witegereze wumvirize, uko niko abantu bo mw’ihanga ryanje bameze, kuko bafise ivyizigiro ku bana b’abantu, mbere abana b’abantu nibo bazigako agakiza k’ugutabarwa kw’igihugu c’Uburundi>>. Uhoraho arambarira ati: <<Abantu bo mw’ihanga ryanje ntibabarirwa ngo bumve. Aho kunyizigira Jewe Uhoraho bizigira abana b’abantu, bizigiye inzira zabo, baracafise muri bo ko bazotabarwa na politike,n’ibihugu,n’intambara y’ibirwanishwa vy’umubiri>>. Maz’Uhoraho aravuga at’inzoka nirwo  rufatiro rw’ubuja ihanga ry’abarundi mwagiyemwo, mbere inzoka niyo ntebe y’ubwami n’inganji yabashize mu buja (Ivyahishuriwe Yohana 12: 17,13: 1-4). None ni nde yoshobora gusenyura ubwami nk’ubwo atari jewe Imana Ihoraho?

Maz’Umwami Yesu arambarira ati mwananje, mu vyabaye ibitsitaza imbere y’abantu banje ihanga ryanje, n’abantu banje kwumira kuri polotike,imigambwe,imigambi be n’intambara y’umubiri. Nico gituma abantu bo mw’ihanga ryanje batagomba kuva mu migambi itagira ikimazi, mbere barabuze urufatiro: Baravuga ngo barizeye Imana,ngo barizeye isezerano, ngo bariteze igitangaza canje ariko ivyo vyizigiro bakabifatanya n’inzira zabo z’umubiri be n’utwigoro n’imigambi itagira ikimazi. Nico gituma benshi bataviririye imigambwe,imirwi y’abarwanyi bakibaza ko umwana w’umuntu har’uruhara afise ku gihugu c’Uburundi kandi naravyanse. Uhoraho ati: Mbega ntavyo bazi ko muri politike ata banga ry’Imana ribamwo?

Maz’Uhoraho  arambarira ati: <<Irya ncabiti wabonye ku mutambikwa ahantu hari hakorewe igikorane, insobanuro yavyo n’iyi: Abantu bo mw’ihanga barasenga ariko bagafatanya ugusenga n’imigambwe,be n’imigambi yabo, baragira ibicaniro bakabifatanya n’imigambi y’umubiri bakibaza kw’ibirwanishwa vy’umubiri bizobarokora bikabakurako umwansi. Mbere hari n’abatanga imburi n’abahanura usanga bafatanya ico gikorwa na politike,n’ibikorwa vy’umubiri, n’imigambi y’umubiri, n’imigambwe, n’imirwi imw’imwe. Hari n’imirwi y’abasenzi yahumanye yifatanya n’ubupfumu n’indagu.

Mpwemu w’Uhoraho ati: Mbega ni nde yari gushobora gukandagira Yeriko igasenyuka atabanje gukura inkweto ziwe? (Yosuwa 5: 13-15).

Umwami Yesu aravuga ati: Ndavuze,ndavuze,ndavuze, isi n’ijuru ni bivyumve,ndavuze,iri n’ijambo ryanje, ni muvyumve mwa bantu,uhereye none reke kumbangikanya, intambara n’iyanje si iyanyu. Kuk’ukw’arik’Uhoraho avuze ati: <<Abameze uko mwese ni murabe ijambo ndabahaye « Yesaya 30: 1-7 »,kugira mumenye yuk’ugutabarwa kw’ihanga ry’Abarundi Isirayeli ya Kabiri kutazova i buraruko canke i buseruko, mbere ntikuzova mu vyiyumviro  n’ivyizigiro n’inzira mwizigiye canke murimwo,ntikuzova mu migabo n’imigambi mufise canke mwibaza kw’ari yo izobatabara,mbere inkomezi zanyu ntaho zobashikana atari mu rupfu rw’akagirire (Hoseya1: 7, Zekaria 4: 6: , Abami 19: 35). Ni muce  bugufi mwitege Umwami Yesu n’ingabo ziwe nkuko abandi bo mw’ihanga bamwiteze. Maz’Uhoraho ati : Ko hariho abera banje mw’ihanga, basenga muri mpwemu no mu kuri, banyimitse mu mitima no mu vyiyumviro vyabo, nico gituma ijuru rigiye gusiduka kugira rirwanire ubwoko bw’abarundi Isirayeli ya Kabiri (Zaburi 24: 7-10).

Maz’Umwami Yesu aravuga ati kuvy’igihugu c’Uburundi narabivuze ko ata cubahiro canje nzoha umwana w’umuntu. Ni Jewe ubwanje ngira ntabare abantu banje kandi nije ngiye kubaganza. Maze ibikoko vy’inkazi vyo mw’isi ntaco bizoba bikibagira, mbere ntibizobakorako kuko bizoherera mu myobo yavyo. Mpwemu w’Uhoraho ati: Ngira nseruke mu Burundi no mu bindi bihugu kubw’ubwoko bwanje, ngira nimare ishavu. Narabivuze,n’ubu ndabisubiye nti ngira marishe abansi b’ubwoko bwanje ubushangashirwe n’uburake bwanje n’urubeya rw’umuriro utongora n’ugusegenyuka kw’imvura n’ikirura n’iminana y’urubura n’ugutigita kw’isi n’umwotsi w’intunda n’umuriro utongora kandi nkuko nabivuze utabara n’utabarwa  bose bagira bahonere rimwe.

F. IC’UHORAHO ABARIYE ABATUTSI,NKURUNZIZA BE N’ABANSI BOSE B’UBWOKO BW’ABARUNDI.

Kubw’ijambo Uhoraho abariye abansi b’ihanga ry’abarundi Isirayeli ya Kabiri, Imana yanshize mu kwerekwa,mbona mu kirere kw’ijuru hariko impene, kand’iyo mpene ntiyar’imeze nk’izindi mpene kuko yar’ifise amaguru atandatu: atatu inyuma yand’atatu imbere. Ndiko ndatangara nibaza ivy’ari vyo nca ntahuzwa kw’iyo mpene ari abansi b’ihanga ry’abarundi be n’inganji yabo yar’isanzwe iri hejuru y’ubwoko bw’Imana mu binjana vyinshi (Amaguru atandatu=bisobanura inganji y’abanyavyaha ishingiye kuri Satani) kandi kw’iyo mpene igira ikororerwe hasi vuba.

Maze numva Uhoraho ariko aracira abansi b’ihanga rya Isirayeli ya Kabiri uyu mugani wo muri Bibiliya kuvy’agira abakorere, aravuga ati: <<Ewe kuntu ukorotse uvuye kw’ijuru wa nyenyeri yo mu rubungubungu we,wa mwana w’umutwenzi. Ewe ingen’uciwe ugashika hasi,wewe watsinda amahanga!Wari waribariye mu mutima ,uti nzoduga nje mw’ijuru,nkuze ingoma yanje isumbe inyenyeri z’Imana, uti nzovyagira ku musozi w’ikoraniro mu ruhande rw’impera y’i buraruko, uti nzoduga ndenge ah’ibicu bigarukira, nzoba nk’isumba vyose. Yamar’uzomanurwa,ushike i kuzimu,ushike mu bgigobeko bwa rwa rwobo. Abazokubona bazoguhanga,bakwitegereze,bati mbeg’uyu ni we yahindisha isi agashitsi,agashira ubgami bginshi mu gatengo?Ni we yahindura isi nk’ubugaragwa,agakomvomvora ibisagara vyo muri yo,ntarekure abafashwe mpiri ngo basubire i wabo?Abami b’amahanga bose uko bangana basinzirira itiro ry’urupfu mu cubahiro,umwami wese mu ngoro yiwe bgite, ariko weho bagushiburiye kure y’imva yawe nk’inda y’urusoro iteye

ishishi,uhagatiwe n’abishwe bagosowe n’inkota,bamanuka baja mu mabuye no muri rwa rwobo, weho umeze nk’umuvyimba basiribanga: ntuzohambanwa na bo kuko wagesheje igihugu cawe ,ukica abantu bawe, uruvyaro rw’inkozi z’ibibi nta ho ruzokwigera rwibukwa. Ni mwitegure gutotora abana biwe kubg’ukugabitanya kwa ba sekuruza, boye kuvyuka ngo bakevye isi buzuze isi yose ibisagara (HIMA EMPIRE/EMPIRE HIMA=Ubutware bw’abahima « abatutsi »mu karere kose). Nzobahagurukira,ni k’Uhoraho Nyen’ingabo agize,kandi nzohonya amazina n’amasigarira,umwana n’umwuzukuru,muri Babuloni,ni k’Uhoraho agize. Kandi nzohahindura  i wabo w’ibinyogoto,n’ibidengeri vy’amazi, nzohakubuza imyerezo yo kugeseza,ni k’Uhoraho Nyen’ingabo agize>> (Yesaya 14: 12-23).

Uhoraho arambarir’at’iri jambo ndarivuze kuri Nkurunziza,Buyoya,abarwanashaka be n’abansi bose b’ihanga ryanje baribabaje kuva kera bakaricinyiza.

Maz’Umwami Yesu aravuga ati: Narumvise ivyirato biri mu Burundi bivuga ngo mbega ninde yosenyura inganji y’Uburundi, ko ifise ingabo z’agaterabwoba,ingabo zikomeye,n’abarwanashaka benshi,n’ubuhinga bw’ukurwana intambara bwinshi, n’ibirwanishwa vyinshi kandi bihanitse vyo kurwana intambara,n’ishaka ryinshi ryo kurwanira igihugu!Naravyumvise, mbere vyarashitse mw’ijuru iwanje, maze ndavuga nt’aba bantu ntibazi ico bavuga,mbere biraboroheye kwiyimbira icobo. Kuk’ukw’arik’Uhoraho avuze ati ngira nururuke ndabagire akajoreza n’iciro ry’umugani mw’isi yose kuko ivyo ngira ndabakorere ataho nigeze kubikora, mbere ngira nkore ikizoba umugani w’ibihe vyose mu ruvyaro rw’abari mw’isi , aho niho hazomenyekanira umuhizi hagati y’Uhoraho Imana  y’uburake bw’inkazi na mwebwe abantu buntu muri umukungugu utuma!. Uhoraho ati ngiye kubazivya  kand’amajambo nkayo ntazosubira kwumvikana mu gihugu c’Uburundi, mbere amaraso yanyu ubwanyu niyo ngiye guhanaguza ayo majambo y’ubwibone mwav

ugiye ku gataka k’igihugu canje.

G. IMANA INYEREKA INGENE IBENDERA RY’UBURUNDI ARI UMUSHAMBARA N’UMWAVU.

Ngize gurtya mbona ibendera ry’Uburundi rishinze ahantu, riri ku giti. Ndavye mbona iryo bendera ritabaguritse,risa nabi,ar’umushambara. Ngize gurtya mbona ikiyaga Tanganyika kirahindutse ishusho yaco irahinduka iratagata kurusha uko yahora. Nca mbona ico kiyaga kiriyegeranije  mbona imbibe z’uburundi zishingiwe akarimbi gusha. Niho naca mbona uwari yamanitse iryo bendera  na barya bose bariko bararihayagiza baguye mu gatengo, bafatwa n’isoni n’ubwambure,maze nca mbona bose bari kurondera aho bihisha (binyegeza). Niho naca numva ijwi rivuga ritegeka rivuga riti <<Uhereye none iryo bendera ni ryururutswe>>. Maze ndasiguza kuko natangajwe n’ukubona ingene ikiyaga ciyegeranije. Mpwemu w’Uhoraho arambarira ati: <<Mbega ntuzi kw’iy’umuntu afashwe n’uburake ishusho yo mu maso hiwe ica yiyegeranya?>>. Ambarira at’uko kwiyegeranya kw’ikiyaga ubonye ni ikimenyetso c’uburake bw’Imana (Matayo 27: 45). Maze Mpwemu w’Uhoraho arambarira ati: Igisesema,igisesema,igisesema Uhoraho, ibendera ry’Uburun

di, umwavu wuzuye ubwicanyi,ubuhumane, ubusambanyi,ibigirwamana be n’ubugunge urakubuwe ku gataka k’Uburundi. Maz’Uhoraho aravuga ati abarotora inzozi n’aberekwa bakavuga ngo ibendera ry’Uburundi ni jewe Uhoraho narishizeho kandi ngo naryemeje, izo ni impishuro z’umubiri n’ubugunge n’ibinyoma n’ukwihumuriza n’ukuzimiza abantu, mbere ni indagu  z’ubupfumu n’ubuhumane. Kuk’ukw’arik’Uhoraho agize ati ntaho nigeze ndabigera mu mutima wanje mbere nta naho nzokwigera ndavyemera kw’iryo bendera ry’Uburundi rizoduzwa hejuru y’iguhugu canje ca Isirayeli ya Kabiri,nico gituma rigira ritabwe hamwe na beneryo, uko nik’Uhoraho Nyen’ingabo avuze. AMEN.

III. GUSOZERA

A. Ku Bisirayeli ba Kabiri bose aho muri hose. Iyi mburi ni imburi ije ikumenyesha ibigira bibe. Uko biri kwose n’uyakire uko uyumvise kuko ivyo wabariwe ni vyinshi kandi vyari bihagije kugira ubironkemwo agakiza. Rero buri muntu wese warihitiyemwo inzira washimye nimba ar’ugukira canke nimba ar’ugucirwakw’iteka. Ico gutahura co nuko  igihe c’ugukina carenganye. Bwira iyi mburi buri muntu wese uzi, kuk’Umwami Yesu atanze iyi mburi kugira ngo ivy’agira akore bishike abantu bose babanje kuvyumva. Rero ubu s’ubutumwa bwo guhamagara abantu ahubwo ni ITANGAZO RY’IBIGIRA BIBE.

B. Nawe munyamahanga, wewe wa mututsi, umwansi w’abarundi, wewe wababaje abantu uri gushinyagura wibaza kw’isi ar’iyawe tahura kw’igihe cawe co kwishura ivyo wakoze kigeze. Mbere iyi mburi uyimenyeshe benewanyu bose aho bari kw’isi yose kugira mwese mumenye kw’igihe canyu co gucirwakw’iteka gishitse. Rero ntuyigire ibanga ngo uhave  ureka kubimenyesha benewanyu, kuko naho woreka kubivuga ntibishubira inyuma.

C. Bamwe nabo bamenyereye gucokora ubuvugishwa batuka Imana,komeze n’umurimo wanyu kuko mwimirije kuronka impembo. Kandi mwibuke ko mutaruta umwungere wa mbere wo kuri Pentekote Mugara n’abandi bungere bose bo mu Burundi no muri Tanzania bamaze gupfa bazize ukutumvira Imana, n’ukwinantaza,n’ugucokora ubuvugishwa kandi ubu bakaba bariko baraturirwa n’umuriro aribo mwahora mukomera amashi  muhayagiza mwemeza kw’aribo bakozi b’Imana.

IMANA IHEZAGIRE ABAYO. AMEN

ZABURI 137, YESAYA 52

Publicités