Umutumiro wo gusengera uburundi n’abarundi

UMUTUMIRO W’AMASENGESHO YO KUWA 28/03/2018 na 31/03/2018.

Ncuti z’Umusaraba,Hanga ryera ry’Imana mwese aho muri hose,turabaramukije amahoro y’Imana, shalom!

Twagira tubibutseko yuko aho bukera kuwa gatatu no kuwa kane tuzoba dufise amasengesho azomara amasaha cumi n’abiri. Ni ukuvuga kuva 06h z’igitondo gushika 18h z’umugoroba.

IJAMBO RYURUFATIRO : Gusaba uruzitiro no kudomwako ikimenyetso c’Imana mubihe bigoye abantu bagiye gucamwo. (Ivyah 7:1-3).

IMITWARO:

1. uburinzi bw’ihanga ry’Imana no gushima uko Imana yagendanye natwe.

2.Gusenga turondera kwezwa gutunganywa no kuvugutirwa.

3. Gusengera abapfunzwe, abahunze, impfuvyi, abapfakazi, n’abarwaye n’abari mumutekano muke.

Tukaba turangije tubipfuriza kubana n’Imana mur’ico gikorwa,muvugutirwa kandi mwezwa. Murakoze cane.

Bigiriwe I Bujumbura Ku wa 27/03/2018

http://www.abisezerano.com