Inama nkenguzamateka yemeje itegeko ritunganiriza abitura abaganga

Umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA mu gihugu c’uburundi, Muganga Josiane NIJIMBERE yashikirije kuri uwu wa gatatu yashikirije urwego Nkenguzamateka itegeko riha « ububasha ubwo bushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA ryo gutunganiriza abanyagihugu neza ibijanye n’amagara meza »

Muganga Josiane NIJIMBERE yisunze ibwirizwa shingiro ry’uburundi yashikiije abakenguzamateka bari ngaho ibijanye n’iryo tegeko, avuga ko ririmwo iringanizwa ry’ibikoresho vyo kwa muganga, iringanizwa rijanye no gufungura neza hamwe n’iringanizwa rijanye n’itunganywa ry’amagara y’abantu.

Umushikiranganji NIJIMBERE yamenyesheje ko umuntu wese ahuye n’impanuka ko bamushikanye kw’ivuriro yokwakirwa atakirinze gusabwa nk’uko vyahahora, amafaranga y’ingwati.

Abakenguzamateka babajije ibijanye no kunwa itabi ko bibujijwe kurinwa kandi ko dusanzwe dufise ishirahamwe ririhingura, baravuga n’intara zimwe zimwe ziririma nka Kayanza, Cibitoke, Kirundo, n’ahandi. Umushikiranganji w’amagara y’abantu yashikirije ko bibujijwe, asaba ko ababijejwe bofashanya mu kurituza ku neza y’amagara y’abantu kandi ko amashirahamwe arihingura agiye gutozwa amatagisi y’umurengera.

Muvyo basavye, mu ntumbero yo kugarukira abarwayi bivanye n’uko bakirwa nabi ku mavuriro atandukanye, ko umuganga wese bomuha ikimuranga « badge », amazina n’ico akora kandi vyanditse mu kirundi ku buryo yigenjeje nabi imbere y’umurwayi ashobora kumushengeza, basavye kandi ko bomanika ku mavuriro yose amategeko agenga abarwayi n’ivyo barekuriwe, ikindi basavye, n’uko vuba hoboneka ihinguriro ry’imiti mu gihugu c’uburundi.

Ivyo biheze, itegeko ryaciye ritorwa ijana kw’ijana n’abakenguzamateka.

Publicités