Umuntu apfuye bigenda gute? Ico ni ikibazo abantu benshi bibaza.

UWACU YAPFUYE ARIHE?

.ikibazo caho abapfuye bari ni ikibazo BIBILIA itomora neza cane nkuko tugiy kubiboikibazo caho abapfuye bari ni ikibazo BIBILIA itomora neza cane nkuko tugiy kubibona.

It2:16-24

hatubwirako umuntu akiremwa atari gupfa ibihe vyose

ubandanije usanga mw’itanguriroubandanije usanga mw’itanguriro3:4

YEHOVA Imana yacu atanze agashimwe kubavyeyi bacu bambere bacumuye abemerera gupfa nkuko biri nubu.

-ivyo vyavuye kuri satani yabwiye Eva ko kurya ivyo Imana yanka ko barya babiriye Badashobora gupfa(Tugabe kk satani akunze kudufatira kunda)

Ico kinyoma satani yabwiye Eva ko atazopfa na nubu aracabivuga ko dufise umuntu adapfa muri twebwe.

.nguku uko BIBILIA ibivugako

-Umusiguzi9:5-Umusiguzi9:5-6

YEHOVA Imana yacu aravuze ngo

( 4Ufatanya n’abazima bose aba agifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye.5Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo nta cyo bakizi kandi nta ngororano bakizeye, kuko batacyibukwa.6U

rukundo rwabo n’urwangano rwabo n’ishyari ryabo, byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y’ijuru byose, kugezaibihe byose.)

BIBILIA itwerekako upfuye ivyiza yakoze biba biheze ibibi navyo biba biheze.

ntabwo womutuka ngo ahinduke kandi ntiwomuhezagira ngo abe mwiza yari ntabwo womutuka ngo ahinduke kandi ntiwomuhezagira ngo abe mwiza yari mubi.

ivyo tubisanga no muri Yobu 14:21

( 21Abahungu be bagira ikuzo ntabimenye,

Bacishwa bugufintamenye agakuru kabo.)

ntagisabisho,ntakimazi, ntanakimwe woha Imana ngo ave mw’ijuru aje mumuriro.

(kubwivyo mwenedata ntugasubire gusabira misa uwapfuye)

Uwapfuye kandi uwo ariwe wese ntaco aba agisabwa (kugutiza igikoresho,kugusengera kumana,. ..)

iyo tuvuze abapfuye ni abantu bose havuyemwo Kristo YESU uwazutse gusa(nta beranda,nta mariya,nta nyoko wawe yapfuye,nta pastor eka ntanumwe)

yobu10:12-14

 » 12Ni koumuntu aryamaubutabyuka,

Kugezaubwo ijuru rizaba ritakiriho,

ntabwo bazakanguka cyangwa kubyutswango bave mu bitotsi byabo.

13“Icyampaukampisha ikuzimu,

Ukandindira mu rwihisho kugezaubwouburakari bwawe buzashira,

Ukantegekera igihe kandiukazanyibuka.

14Umuntu napfa azongera abeho?

Naba nihanganiye iminsi y’intambara yanjye yose,

Ntegereje igihe cyanjye cyo kurekurwa. »

ivyo nivyo twizigiye ko tuzokongera kubaho ukundi.

None kuki satani atashima kutwereka ko upfuye ahera akazozuka kuri wamusi w’umunezero?

-Satani azi ubwenge

arazi neza ko umaze kwemera ivyo

ufashwe na Malaria uzoca utangura kwibazako Sokuru yaguteye(umuzimu) niwaja kuraguza ube uvuye kuri YEHOVA

-Satani afise ububasha bwo kwihindura uko ashaka kose

1yigira marayika w’umuco

2 azigira Kristo aze mwisi bavuge ngo yesu arino yaje

(ntimuzovyemere:Mat24)

-Satani arihindura umuntu wabonye ugasubira kumubona.

niko yigize Samuel ahenda sauli kuri wamupfumu

(umupfumu ntabwo yari kuzura umugororotsi w’Imana kk ntaho bahuriye)

.ijambo PULGATORI

urasome BIBILIA yose ntaho uzoyisanga gushika upfe ukirirondera.

.

YEHOVA Imana yacu arabisubiramwo mugitabu c’Abaheburayo11:39

havuga hati

39Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza ku bwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe40kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugirango abo badatunganywa rwose tutariku39Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza ku bwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe

40kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugirango abo badatunganywa rwose tutarikumwe.

ntabwo abakera ,ba petero,Mariya,na benewacu bapfuye bazoja mw’ijuru tutarazntabwo abakera ,ba petero,Mariya,na benewacu bapfuye bazoja mw’ijuru tutaraza

niwaba wizeye ko abapfuye biba biheze ca umenya KO YESU AZOGARUKA KUDUTORA MUNYUMA.

1Tesa4:13-17

13Ariko bene Data, ntidushaka ko mutamenya iby’abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro.14Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ari ko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we.

15 Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n’ijambo ry’Umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho, basigaye kugezaku kuza k’Umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye.16Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruyeijwi rirenga, hamwe n’ijwi rya marayikaukomeye n’impanda y’Imana, nuko abapfiriye muri Kristo ni bo bazabanza kuzuka,17maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe na bo, tuzamuwe mu bicu gusanganirira Umwami mu kirere.

abandi bapfuye baracumuye BIBILIA itubwirako bazozuka tumaze imyaka 1000 mw’ijuru maze bagaturirwa vyihuse isi igakuburwa tukayigarukako ari ISI NSHASHA.

paulo ati

Dore mbamenere ibanga: ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa52mu kanya gato, ndetse mu kanya nk’ako guhumbya, ubwo impanda y’imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurweubutazongera kuboranatwe duhindurwe,53kuko uyu mubiriuboraukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiriupfaukwiriye kuzambikwa kudapfa 1kor15:51-52

Menyako Agapfuye kabazwa ivu nkuko Imana n’abimana babizi kandi bavyeza.

Ntamuntu ari mumuriro

ntamuntu ari mw’ijuru

ntamuntu ari ahabdi hantu.

Agapfuye kabazwa ivu ntibaguhende.

Amen

11 min · Public

Publicités