Abisezerano ni bande batandukaniye kuki n’abandi bashira imbere amasezerano

Abisezerano dutaniye hehe n’iyindi migwi iriko iravuka ikiyitirira amasezerano ikanavuga amajambo asobanye ?

Kuva aho mw’Ihanga ry’Imana abisezerano bashiriye ahabona ibigize ISEZERANO Imana yahaye abarundi, haciye havuka imigwi myinshi yiyitirira “amasezerano” maze haba abatangura kujuragizwa.

Nkuko twabajijwe ubudasa buri hagati y’abisezerano n’iyo migwi ifise intumbero n’ivyiyumviro vy’urusobe, mukubishura tubabwira ico turi n’intumbero yacu maze mumenye ubudasa.

Ihanga ry’Imana “ ABISEZERANO” ni abo Imana yahamagaye bose baze ibaha intumbero yo guteramira isezerano. Ahanini dukora ibi bikurikira:

1. DUTERAMIYE isezerano ry’Ijuru n’iryo Burundi bw’isezerano.

2. Duhereza abarundi n’abanyamahanga amakuru y’ijuru, ay’Uburundi n’isi yose kugira ngo mumenye ibimenyetso vy’ibihe.

3. Duhamagarira abantu bose kwihana no kwiyeza kugira bazobone IJURU, imbere yaho bazobone n’ivyiza vy’UBURUNDI BWISEZERANO.

4. Twahamagariwe gusengera uburundi n’abarundi ni naco gituma dufise ibicaniro irya n’ino mugihugu no mumahanga.

5. Dufise n’umwitwarariko wo gufasha ivyo umubiri abarwaye, impfuvyi, abapfakazi, abapfunzwe, impunzi, abageze muzabukuri n’abamugaye.

Ivyo vyose tubikora mu rukundo kuri bose m’ubwenge n’ubwitonzi kandi bikadutandukanya n’abacokoranyi n’ivyishira hejuru vyose. Abanobera kuvyo dushira ahabona k’ubuvugishwa n’umugambi w’Imana k’Uburundi ntaco badutwaye na gato, ikibi ni uko bashobora kuburagiza abafise ugutahura guke. Mpwemu w’Imana abatahuze yuko mu kanwa kamwe hatovamwo umuhezagiro n’umuvumo, no mw’iriba ntihodudubiza amazi aryoshe n’ayumururazi kandi umusokoni ntiwokwama elayo canke cank’umuzabibu ngo wame insokoni … (Yakoba 3:10-12) aho muca mwumva itandukaniro ryacu n’ivyiyitirira amasezerano y’Imana ku Burundi.

Umwami Yesu abazigame!

Publicités