Wifata gute iyo ushitse imbere y’ugutuka, ukurenganya n’ukubeshera? Raba uwo uri.

IBI NAWE BIRAKWEREKEYE,NTUVYIRENGAGIZE.

Yesu ashimwe cane.

Ndanezerewe ko turose uwundi mwanya wokuvuga Yesu hamwe n’ubushobozi bw’ijuru.

twibutsa abantu kuba maso muburyo bw’impwemu ugasuzuma ingeso zawe,ukaraba ko wazigamye ico wahawe udasanga umurwanizi agutwaye akayombekere.

mukwisuzuma tugiye kwiga kuri ibi bintu:iyo ushitse imbere y’uwukurenganya,canke agutuka,canke akubeshera,…. ngomba urabe umurwi urimwo muri iyo mirwi itatu Hama niwasanga ukiri umunyantegenke,uhindure.

1.ABANYANTEGE NKE BARIHORA(weak people revenge)

Yesu yavuze ngo ntimukihore matayo 5:38-39 mwarumvise ko vyavuzwe ngo ijisho rihorwe irindi,ariko jeho ndababwire:ntimurwanye umunyakibi:ugukubise urushi mu musaya w’i buryo umuhindukirize n’uwundi.

IMIGANI 25:21umwansi wawe niyasonza umugaburire,niyagira inyota umuhe amazi yo kunywa.

ndakwinginze ngo naho bigoye ubikore ukwijambo ry’Imana rigusaba kugira ntiwitwe umunyantege nke.niwumvire ico ijambo ry’Imana rigusaba.

2.ABANYENKOMEZI BARAHARIRA,BARABABARIRA.(strong people forgive).

aha hantu harakomeye, kuko mugisabisho ca Data wa twese tuvuga ngo:LUKA11:4 uduharire ivyaha vyacu nkuko natwe duharira ababitugirira,kandi ntutujane mu bitwosha nabi.

None ko tubwira Imana ngo umbabarire ivyaha vyanje nkuko nanje mbabarira abancumurako,mbega ni koko warababariye Bose kugira utisanga uriko urabesha Imana? aka ni akandi karyo kuri wewe ko guhindura kugira ube imvugakuri imbere y’Imana Hama nawe ubone kubabarirwa.

3.ABANYABWENGE BARIRENGAGIZA(intelligent people ignore)

umunyabwenge aragerageza akirenganira hako avuga nabi ,agahitamwo kwinumira,akifata nkakumwe atavyumvise ivyo yatutswe.

ZABURI 39:1naravuze, nti nzokwirindira munzira zanje,noye gucumuza ururimi rwanje.nzoshira ikirumyo ku munwa wanje umunyakibi akiri imbere yanje.

IMIGANI 14:15-16 imburabwenge yemera ijambo ryose,arik’umunyabwenge agenda agavye. umuntu w’ubwenge ariyubara agahunga ibibi,arikw’igipfu cidudarika,kikiremesha.

Raba ivyo ijambo ry’Imana rigusaba hama uhindure wihane wongere usabe inkomezi.

ngusavye iri jambo urirungikire benshi kuko rishira uwurirose.

Publicités