Ijambo ry’Imana: Twige guca bugufi imbere y’Imana n’abantu kuko yaduhinduye muburyo bubereye ijisho, kugira ngo tumumenyeshe abatamuzi.

Bagenzi, twirate mu kuba mu Mana yacu kuko ni Kibitengeye. 1AB’IKORINTO 1:30-31 Ni yo ibaha kuba muri Kristo Yesu,yaduhinduye ubwenge buva ku Mana,n’ukugororoka n’ukwezwa n’ugucungurwa:kugira ngo bibe nk’uko handitswe,ng’uwirata,yirate Uhoraho.

Yesu yarakoze kuducungura.

Hama reka tuvuge ngo ayomajambo y’Imana dusomye araduhagije.

Twige guca bugufi imbere y’Imana n’abantu kuko yaduhinduye muburyo bubereye ijisho, kugira ngo tumumenyeshe abatamuzi.

Ndangije nkubwira ngo: Ntugasigeho gusenga,Yesu ntari Kure yawe,azoshitsa ivyo yemeye vyose,niwasenga azokwishura.

Muvyirato vyawe,wishimire kuba waramenye Imana ariko atari ukwishima wishira hejuru,mubwibone no mukwibagira ko tutari abacu ngo twigenge.

Dusenge:Data rugira vyose mw’izina rya Yesu turagushimiye ko watugiriye neza mukudutoranya none udushoboze kukwubaha,udutwikirize amaraso atwoza ivyaha.Udukure mugasuzuguro ka satani n’abadayimoni,ugirire ineza abayikwiye kandi bakuganyira ni mw’izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye,Amen.

Publicités