Ijambo ry’Imana: Abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye, yarabatsindanishirije

Yesu ashimwe cane?

BA UMUHIZI WO GUSENGA.

ABAROMA8:30 abo yatoranije kera yarabahamagaye;abo yahamagaye,yarabatsindanishirije;abo yatsindanishirije,yabahaye ubwiza.

ABAROMA8:17 Mpwemu ubwiwe abwiririkanya n’impwemu yacu,ar’icabona,yuko tur’abana b’Imana.

ko tubizi neza ko satani aturwanya,tubwirizwa kwama dusenga ubudasiba. Dusenge ijoro n’umurango.

Umuntu adasenga wese yamana ivyaha vyiwe.

Yesu yatubereye akarorero kuko yarasenga cane,reka tumwigireko.

Nkuko biri,Yesu ari mw’isi yari Imana yambaye umubiri.(NONE KUBER’IKI YASENGA CANE)?

-Ubwambere nuko yategerezwa guha icubahiro no gushimira se yamutumye biciye mugusenga.

-Ubwakabiri nuko yari yambaye umubiri w’intege nke yategerezwa kwama yisabira inkomezi.

-Ubwagatatu n’Uko yagomba gushobozwa muri vyose,haba mugukora ibitangaza,mukunesha ibigeragezo,mugushitsa umugambi wokucudungura,

-ubwakane yagomba kutubera akarorero kugira natwe dukunde gusenga, twame dusenga,twitwararike gusenga.

wibuke uyo we,ntacaha yakora,ariko yaritwararika gusenga. Ntiyabanza kwihana ivyaha kugira yumvirwe, ariko imibereho yiwe yari iyo gusenga. Yesu yahimbara Imana burigihe kuko atayishayako narimwe. None twebwe tumurusha iki cotuma tutama dusenga? Twebwe bamwe bitugora tukisanga twabaye Kure y’Imana n’igiki cotuma tudasenga ngo twame twisabira imbabazi, twongera twisabira inkomezi,ukurwanirirwa,gutsindirwa intambara,kwezwa,gushobozwa,kuguma mumugambi w’Imana,hamwe n’ibindi vyinshi nkuko imitwaro yacu ingana.

Yesu mukuva mw’isi yagiye adusengeye,aravuga ngo data sinkiri mw’isi ariko bo bari mw’isi, uhabazigamire,… (Yohana17)

bisigura ngo Yesu nubu yama ashaka ko dutabaza uko bwije uko bukeye,kuko mw’isi arahazi ko hagoye cane, kandi nubu aradusengera,mugabo asengera abiwe bamutabaza ,kuko yavuze ko adasengera ab’isi.Niwaba ikinebwe cogusenga uzotahira ubunebwe bwawe,umaramare abandi bahimbawe.

Yesu ntiyibagira abageragezwa kuko nawe yarageragerejwe mw’isi.

Hamwe n’inkomezi Imana yaguhaye niwongere usenge uzotsindirwa intamba kuko Yesu yavuze ngo Nimwagira ico musaba mw’izina ryanje, nzogikora(Yohana14:14)

Dusenge:Tuguhaye icubahiro wewe utuye ahirengeye,Uhoraho munyarukundo ruhebuje, imbabazi zawe utugirira ninyinshi cane,none ngwino udushoboze kugusenga,ikiganiro cacu ukirwanirire,ugihagarike kugitandara cawe,natwe udushoboze kukwubaha kandi twame turiko ikimenyetso c’amaraso y’umwana wawe ukunda,uduhe kwiyubara nokwirinda muri iyi si y’umwiza,ni mw’izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye,Amen.

Publicités