Parcem ivuga ko ibiganiro hamwe n’intwaro ishingiye kuri kazoza arivyo muti w’ibibazo mu gihugu

Ishirahamwe ryishinje gukangurira abarundi guhindura ingendo n’ivyiyumviro PARCEM rimenyeshako ibiganiro, intwaro ishingiye kuri kazoza hamwe no gukunda igihugu bikiri umushinge kugira ingorane zihanze igihugu zitorerwe umuti.

Mu rwandiko iryo shirahamwe ryasohoye kubijanye n’ibwirizwa shingiro rishasha ryateweko umukono n’umukuru w’igihugu,Faustin NDIKUMANA arongoye PARCEM amenyeshako naho iryo bwirizwa nshingiro ryemejwe,mu gihugu hakiri ibibazo bikomeye bikwiye gutorerwa inyishu.

Faustin NDIKUMANA avuga ko ibibazo nk’ibijanye no kunywanisha,urwanko hamwe n’abarundi benshi bakiri mu buhungiro ari ibibazo bikwiye gutorerwa inyishu.

Ibindi bibazo mw’ishirahamwe PARCEM babona ko bikiraje ishinga igihugu n’ibijanye n’uko igihugu ata cizere kigifitiwe n’abasanzwe bagifasha,kubura uburyo hamwe n’igiturire.

Faustin NDIKUMANA arangiza avuga ko habaye ishaka ry’abarongozi batandukanye bagashira imbere kazoza k’igihugu hamwe no gukunda igihugu ata nkeka ivyo bibazo vyose vyotorerwa inyishu

Publicités