Ni utaburira umunyakibi ngo ave mu nzira yiwe mbi, amaraso yiwe nzoyakuronderako.

INGEN’UMUNTU W’IMANA AKWIYE KUBURIRA ABARI MU VYAHA,KUKO ABAVUGABUTUMWA BAMWE BARATINYA KUVUGA IVYAHA,BAKIVUGIRA IBY’IMIGISHA GUSA

EZEKIYELI 3:18_19_20_21.

18/Ni nabwira umunyakibi,nti Ntuzobura gupfa,nawe ugaheza ntumuburire,canke ng’ugire ico uvuga co kuburira umunyakibi ngw ave mu nzira yiwe mbi,ng’ukize ubugingo bwiwe,uwo umunyakibi azompfira Mu bigabitanyo vyiwe,arikw amaraso yiwe nzoyakuronderako.

19/Ariko ni waburira umunyakibi,ntahindukire ngw areke ibibi vyiwe,canke ngw ave mu nzira yiwe mbi,azopfira Mu bigabitanyo vyiwe,Ariko weho uzoba urokoye ubugingo bwiwe.

20/Ikindi,umugororotsi ni yahindukira akareka ubugororotsi bwiwe,agakora ivy’ukugabitanya,nanje ngashira igitsitaza imbere yiwe,azopfa,kuk’utamuburiye,azopfara Mu caha ciwe,kand’ibikorwa vyiwe bigororotse yakoze ntazobiharurwako,arikw amaraso yiwe nzoyakuronderako,

21/Yamara ni waburira umugororotsi,uwo mugorororotsi ngo yoye gukora icaha,n’a we ntagikore nyene,ntazobura kubaha,kuko yemeye kuburirwa,kandi nawe uzoba urokoye ubugingo bwiwe.

GUCURA INTIMBA3:40_Enda ni dusesangure ingeso zacu,tuzisuzume,tugaruke K’UHORAHO. AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU

Publicités