Wame wibuka gufasha abandi

1.Iyo umuntu hageze ko atanga indaro ngo afashe abandi kwiga amashure canke kurondera ubuzima uja wumva ngo ubuzima burazimvye,ngo ntawe noshobora🤦‍ akibagira ko nawe akimanuka avuye ruguru yashikiye munzu yabandi bakamwigorera bakamufasha,mbega harya wibaza ko bobo bari borohewe cane???

2.Iyo hageze kuba Marraine canke parrain baje kubigusaba uvuga ngo ntamwanya nfise kumbe ubitinya kubera vyokuzimba,mbega weho harya parrain canke Marraine wawe wibaza ko yabikoze bimworoheye?

3.Iyo ugwaye,ugwaje canke iyo wavyaye utangura gutakamba urondera abantu bachomereye baza kukugwaza,ariko iyo wakize ni langage nawe uja kugwaza bamwe bakugwaza,uja wumva ngo nfise akazi,nfise umubebe,nfise…,harya bakugwajije kubera atakindi bari bafise bakora?

4.Iyo ugira ugire urubanza,uriruuka utanga ama invitation n ama faire part mugabo iyo hageze ko baza bariruka bakuzaniye ubutumire bwabo nabo,uja wumva ngo aaaa,ngo uyu nawe,ngo imanza zabaye umurengera,ngo…,wewe harya warukoze urumwe?

Umuntu yobivuga ntiyobiheza,reka mbe ndagejeje ngaho..reka twige *kwibuka* birafasha,tureke *kwikunda* , *twigoreranire*….

Ntaco bimaze gutanga ikintu ataco kigutwaye,tanga icagaciro kuko nawe *uruwagaciro* ,twaherewe ubuntu reka dutange kubuntu

Publicités