Ikanguro ikanguro riraje: abarundi bariko baritegurira umuvyuro mugutunganya ibikorane

Nkuko tubisanga ku mbuga ngurukana bumenyi, hariko igikorane citiriwe ikanguro kizobera kuri camp Muha aho bukera. Abantu bose bakunda Imana baba mugisagaraca Bujumbura no mumicungararo yaho basabwe kuhishikira ngo bibonere ubwiza bw’Imana.

ZABURI : 113 : 1-2 Haleluya ! Yemwe basavyi b’Uhoraho, ni mushime, Ni mushime Izina ry’Uhoraho. Izina ry’ Uhoraho rishemagizwe uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Haleluyaaaaaa. Yemwe basavyi b’Uhoraho vyuka dushima Uhoraho Imana yacu : Turagushimiye cane Data Wera Turagushimiye cane Mushobora vyose Urahambaye Ur’Uwo gushimwa n’amahanga yose ibihe bidashira, Wagize neza waturinze imbabazi zawe zatubayeho Data Wera n’Ushimwe. N’ubu shishikara kutugirira neza uyu musi bize kumenyekana ko turi abasavyi bawe ibikwiririye n’ibibereye vyotuma Izina ryawe rirushirizaho guhabwa Icubahiro ubidukorere kandi Ubiduhere Ubuntu mw’Izina rya YESU KRISTO Umwami w’Amahoro Amen.

Publicités