Mu guhindukira no mu gutekana ni ho muzokirira; mû gutekereza no muvyizigiro ni ho muzoherwa inkomezi

YESAYA 30: 15 Umwami Uhoraho, Uwera w’ Abisirayeli, uku ni ko yari yaravuze, ati Mu guhindukira no mu gutekana ni ho muzokirira; mû gutekereza no muvyizigiro ni ho muzoherwa inkomezi; ariko mwebwe ntimwabikunze. Haleluya muntu w’Imana, muri kino gitondotondo ndakuzaniye Ijambo Umwami Imana yari yaravuze kugira ngo rigukangurire kumenya ico ukwiye gukora mur’ivyo vyose uriko uracamwo waburiye inzira canke uriko urabona bikuruhije, Tuza ureke kubishiraho umutima, Tekereza, Wizere Imana, ukoreshe inkomezi zawe zose mû guhamagara Imana mû kwereka Imana ibikuruhije n’ibikugoye vyose, wizigiye ko Ishoboye kugutabara, wizigiye ko Ishoboye vyose. DUSENGE : Mana Data Uri mw’Ijuru, Uwera w’Abisirayeli, Vyizigiro vy’abakwizeye bose,Imana Ikomeye cane tuje imbere zawe tugushima wabanye natwe raba turi bazima hariho abatabashije kuvyuka n’Ushimwe wa Mana We, Shishikara kutugirira neza, uyu musi Data turatuje imbere yawe, turatekereje tukwereka ibituruhije, ibitugoye, iminiho n’imibabaro yose ni Wewe tubihaye kandi turakwizigiye Data Mwiza ko Uri Inyishu ya vyose, tubigusavye tukwizeye mw’Izina rya YESU KRISTO, Amen.

Publicités