Imburi n’ubuhanuzi ntizama zigenda zose nkuko zavugishijwe, akarorero

Bibiliya ImageHariho imburi n’ubuvugishwa bwaciye mu bantu maze baraburindira barabubura. Bamwe bati ni ubuvugishwa bw’ibinyoma, abandi bati ntibwashikijwe kugihe bwabwo. Tugire ukwihangana kandi dukomeze gusenga mukuri no mu mpwemu.

« Itariki 29,30,31 z’uku kwezi kwa 10 ni imisi itatu 3 ihanga ry’Imana riri muri Tanzania (mu makambi yose no hanze yayo)no mu bindi bihugu bahamagariwe guseruka imbere y’Imana mu gusenga n’ukwisonzesha.

 1. Intumbero y’ayo masengesho: Imana ivuz’iti: Ngira nkore ca gitangaza nategura ku Burundi. Rero abantu ni bakorane baseruke imbere yanje mu gusenga n’ukwisonzesha kugira ndabururukireko ndabahezagire imigisha ya nyuma iheraheza ikiringo babaye mu buja,mu bugaragwa no mw’isabagire.Ni bakorane muri iyo misi 3 y’ugusenga n’ukwisonzesha,nanje ngiye kubururukako ndabahe imigisha ya nyuma.Kuko sinokora ico gitangaza ntabanje guhezagira abantu banje ngiye kwinjiza muri kirya gihugu nabasezeraniye;ngira nkoreko igitangaza.
 2. Ico gikorane kiraba abantu bose bo mw’ihanga bari hanze amashengero yose;kandi bazogikore bose,buri shengero ukwaryo canke mu ruvangirane kubazoba babishoboye Abazokwitaba uwu muhamagaro bazombona jewe Uhoraho mur’iyo misi3 kandi nzobacurira amajambo meza nongere ndabahezagire. Abazogarariza nabo nkuko bamye,bazobona ko ndi Imana idatebura kandi itavuga ibidambidambi; mbere itamenyererwa.Kuko abantu benshi barabaye mubikorwa vyanje barabimenyera baca batako baramenyera nanje bakantebuza.
 3. Ayo masengo azokorekere rimwe;hose kurayo matariki.Kandi abantu bategure amashikanwa y’amashimwe bazonshikanire jewe Uhoraho kubw’ukuntu nabazigamye mur’ico gihe cose babaye mu buja,mu bugaragwa no mw’isabagire;no kubw’ukuba ngira ndabibakureko vyose.Baze batange kandi amashikanwa y’umushuzo kuko igitangaza ngira ndabakorere kigiye kubashikana ku kwezi kwa mbere kw’umwaka wabo wa mbere w’ukuba mu mwidegemvyo inyuma yubuja bwigihe kirekire(Kuvayo 12:1-2) Ayo mashikanwa azotangwe ku musi wa nyuma wo kurangiza(ugira3 itariki 31)
 4. Murico gikorane haze habe ukwihana,ukwiyeza nugutakambira Uhoraho kubw’inkomezi,kuko uretse ko abantu benshi bagararije amasezerano,abatari bake no mu bari bizeye amasezerano; nabo barasubiye inyuma kubera uguhendwa,ukuzimizwa,be n’uguhebura. Abandi nabo basubiye inyuma kubera ivyo baherutse kwumva ngo bahawe ubwenegihugu bwa Tanzania,baranezererwa birya akara ngo biraheze, bakibaza ko jewe Uhoraho ndi Imana y’ugukinisha.Abashize umutima ku bwenegihugu bari kwihenda, kuko simpindura kandi sinsubiza inyuma na kimwe muvyo navuze. Rero abantu bose ni bitabe uwo muhamagaro kugira ndabahezagire. Abadibama bamenye ko hagiye kuba ibikomeye.Hagiyekuza igihuhusi gikomeye rwose kandi abari Tanzania be n’ahandi ntibadibame ngo nuko ngira ntiburire wamuriro ku gihugu c’Uburundi bakibagira ko hariho igihuhusi kigiye guca ahantu hose.Uwuri nugutwi niyumve ivyomvuze jewe Uhoraho. Amen.

Ivyo Uhoraho ategetse abakozi barongoye amashengero:

 1. Guhera ubu abaririmvyi bategure indirimbo z’amashimwe bazogenda bararirimba;be n’izo bazoririmba bamaze gushika mu gihugu c’Uburundi nabasezeraniye.Izo ndirimbo ni iza Pasika yo kuva mu buja n’ubugaragwa mubayemwo imyaka myinshi.Abaririmvyi bazozitegure babanje kwiyeza,gusengano kwisonzesha nanje nzobaha ingabire.Ntihagire uwuzojamwo murizo nteguro afise icaha,kugira ntaze apfe.
 2. Abigisha n’abavugabutumwa ni bitegure kuko nabateguye ko bazoshika mu gihugu ubwo nyene baca bakora igikorwa co kwigisha abanyagihugu ingendo n’inyifato nsha kugira babakuremwo ingese zibarimwo bitumwe n’ubuja bw’igihe kire kire.Rero abo bakozi ni bitegure,biyeze,basenge nanje uhoraho ndabavyurira ingabire zanje ziri muri bo kugira bazobashe gukora ico gikorwa,co gushinga urufatiro rusha rwubuzima bw’igihugu kivuye mu buja.
 3. Abungere guhera ubu mutegure birya bijanye n’uruhimbi,mukore amasandugu yo kubibikamwo kugira ngo igihe c’urugendo,biryabikoresho vyose(ibitambara,amasahani,ibikombe,ibitambara bisaswa kuri altare)muzobijane kuko nta na kimwe kizosigara;ntaco muzosigarana abanyamahanga.Rero mubikorere amasandugu y’ukubishiramwo kandi guhera ubu mwame mwiteguye mupanze ivyo bintu.NB:Ivyo vy’uruhimbi rero,igituro ca nyuma muzoshikako co muzoca muvako musabagira mu mihingo yigihugu bamwe bagenda hariya abandi hariya;muzoca mwugurura ayo masandugu mugire uruhimbi rwo gushimira Imana ukuntu muvuye iyo mugashika amahoro.Kuko mu nzira muzogenda amahoro,mushikeamahoro.Rero ishimwe rya mbere muzogira ku gataka k’Uburundi ni uruhimbi!Rero ivyo bikoresho ni vyo muzoca mukoresha uruhimbi.Abungere;kur’ivyo bintu ndabategetse mwame muhagaze neza.
 4. Abakozi b’Imana bose,ibitabo vy’ingirakamaro mwame mwabishize hamwe mu mabegi yanyu.Kandi muri iryo begi uzoba wapanzemwo ivyo bitabo vy’ingirakamaro ntuzokwihende ngo ushiremwo impuzu. Ibitabo bizobe ari ibitabo,impuzu nazo ukwazo.
 5. Umuntu yarongoye umutanzaniyakazi ntaze asige amutaye.Azomutwarane kuko aja yaramurongoye,rero nta mpamvu yo gusiga amutaye aho.Rero uwo ni ukuzomutwarana.
 6. Mu masengo y’imisi 20 yo mukwezi kwa 4 mwakoze narababujije gukora kumusi wa Mungu,be no kudandaza no gusuma ariko ntimwumva.Abagikora ivyo mutegerezwa kwihana.
 7. Ku bijanye nibikorwa vyanyu vyo mu buzima bwa misi yose,imisi y’Umwami Yesu muyihe umwami nyene mu kuja ku ngoro gusenga.Ibikorwa vyanyu mubihe umwanya wavyo utarengera uw’ivy’Imana.Reke gutakaza umwanya w’ugusenga ngo muri gucumukura mu vyanyu.Kuko ivyo muri gukora ni ivyokuryagusa;nta na kimwe muzojabukana muvyo mufise vyose(ubutunzi,imitungo yose)kiretse gusa ibitabo,vya ibikoresho vy’ishengero,n’ivy’abaririmvyi bazogenda bararirimbirako,be n’impuzu zanyu.Ibisigaye vyose nta na kimwe muzotwarana.Ni murondere Uhoraho bigishoboka kw’abonekana kuko ibigiye kuba birakomeye.
 8. Abungere mwese ni mwe mwatoranijwe kuja imbere yabo mw’ihanga bari aho muri.Rero ibi vyose Uhoraho ategetse ni mwe musabwe kubihagarikira.Murakoze.
 • Aya majambo yose avuzwe araba gusa abantu bo mw’ihanga bari hanze y’Uburundi.Ntaraba abari mu Burundi.Bo bagumye arya babariwe y’imyiteguro kandi ntibanjanjwe ngo majambo yose avuzwe araba gusa abantu bo mw’ihanga bari hanze y’Uburundi.Ntaraba abari mu Burundi.Bo ni bagumye arya babariwe y’imyiteguro kandi ntibanjanjwe ngo biyibagire ngo ivyavuzwe ntibizoshika.Ubu hoho bigeze ku rugi.

Murakoze mwese Umwami Yesu abahezagire.Amen. »

Publicités