Ni mushimire Uhoraho yukw ari Mwiza : Kukw’imbabazi ziwe zamah’ibihe bidashira.

ZABURI 107: 1-2 Ni mushimire Uhoraho yukw ari Mwiza : Kukw’imbabazi ziwe zamah’ibihe bidashira. Abacunguwe n’Uhoraho ni bavuge bartyo, Abo yacunguye, akabakura mu kuboko k’umwansi; DUSENGE : Tuje imbere zawe Data tugushima kubw’iki gitondo, hari benshi batabashije kukibona bavyifuza ariko tweho twagiriwe Imbabazi nawe twagiriwe Ubuntu nawe n’Ushimwe, tukweretse uyu musi uturinde utuzigame uturinde ivyikakisha vy’uburyo bwose uturinde ivyo vyose bitavuye ku bugombe bwawe utumare inzara Data Wera utumare inyota vyo mu buryo bw’impwemu no mu buryo bw’umubiri uduhe amahoro uduhe umunezero Icubahiro kirushirizeho kuba icawe Amen.

Publicités