Maz’Uhoraho ahumura amaso ya Balamu, abona uwo mumarayika w’Uhoraho ahagaze mû nzira.

GUHARURA 22:31-32 Maz’Uhoraho ahumura amaso ya Balamu, abona uwo mumarayika w’Uhoraho ahagaze mû nzira, yasokoye inkota: aca ajondamika umutwe, arapfukama arunama. Umumarayika w’Uhoraho aramubaza at’ukubitiye iki iyo ndogoba yawe gatatu kose? Raba nzanywe no kugutangira, kuk’uhurudukiye mû binyuranye n’ivyo ngomba. Alleluyaaaaaaa. Ncuti Mukundwa, Imana Iguhumure amaso witegeteze ibintu vyinshi uriko urakora Uhoraho ntibimushimishe, uko ubikora ugahura n’ingorane ntumenye ko Uhoraho ari We ariko Arabiguteza, hari vyinshi ukora bikababaza Imana, reka NDIHO aguhumure amaso kugira ngo wibonera urukundo agukunda, wibonere Umumarayika agendera imbere yawe kugira ntihagire ibibi Ukora kugira ngo woye kugwa mû mitego abansi baguteze. DUSENGE : Turagushimiye Mana Yacu watugiriye neza tuvyutse turi bazima hari benshi bavyifuza ariko bitakunze imbabazi zawe zatubayeho n’Ushimwe Mana, tukweretse uyu musi Urabana natwe uturinde gukora ivyo vyose bitaguhesha icubahiro uturinde imitego yose badutegeye mw’ibanga uduhe inkomezi uduhe amaso yo kubona kugira tubashe gukora ivyo ugomba kugirango twibonere ivyikinze n’ibinyegejwe ivyo vyose vyotuma Izina ryawe rirushirizaho guhabwa Icubahiro ubiduhere Ubuntu mw’Izina rya YESU KRISTO Umucunguzi wacu Amen.

Publicités