Kand’Umwana w’umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari cazimiriye

LUKA 19:10 Kand’Umwana w’umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari cazimiriye. Alleluyaaaaaaa. Nkuzaniye iri jambo muntu w’Imana, ko YESU KRISTO yaje kurondera wewe nanje igihe twari twazimiriye mu vyaha bitandukanye mû vy’isi bitandukanye wewe uriyizi ivyo wazimiriyemwo nanje ndiyizi, none YESU yaragutoye ? Warahuye na YESU ? Ntusamare, ibuka iyo wavuye, hanyuma uramirize urugendo kugira woye gusubira kuzimira kandi yaragutabaye akagukiza. DUSENGE : Data Wera tuje imbere yawe tugushima wabanye natwe waturinze Watuzigamye imbabazi zawe zatubayeho Mukunzi Mwiza n’Ushimwe, n’ubu turakwinginze Ushishikare kubana natwe uturinde ivyikakisha vy’uburyo bwose mw’Izina rya YESU KRISTO uturinde ico cose kitagutsurutseho mw’Izina rya YESU KRISTO, Uduhe ibidukwiriye uyu musi Icubahiro n’inganji no Gufukamirwa birushirizeho kuba ivyawe ibihe vyose, tubigusavye tukwizeye mw’Izina rya YESU KRISTO Umucunguzi wacu Amen.

Publicités