BAKRISTO BENE DATA,KUBA UBONA ABANTU ATACO BIBANGA BIRIRWA BAGUSHINYAGURIRA,GUMIZA IVYIZIGIRO K’UHORAHO NKA YOBU,

BAKRISTO BENE DATA,KUBA UBONA ABANTU ATACO BIBANGA BIRIRWA BAGUSHINYAGURIRA,GUMIZA IVYIZIGIRO K’UHORAHO NKA YOBU,

ZABURI 10:7_8_9_10_11_12_13_14.

7/Akanwa kiwe kuzuye imivumo n’ubugunge nakadenderezo,musi y’ururimi rwiwe har’ukugira nabi n’ukugabitanya.

8/Yicara mu bibundo vyo mu mihana.mu biryamo ni ho yicira abatagira igicumuro:amaso yiwe ayatatisha umurushwa.

9/Abunda mu biryamo nk’ukwintambwe ibunda mw isenga ryayo,abundira gucakira umworo:Acakira umworo,akamukwegesha umugozi yamuteze.

10/Abunda ,amase hasi,abahizi biwe batura hasi umurushwa.

11/Yibwira mumutima,at’IMANA yibagiye:yipfutse mu nyonga hayo,ntizokwigera ibibona.

12/Kura hasi UHORAHO we,MANA uramvure ukuboko kwawe,Ntiwibagire uciye bugufi.

13/N’iki gituma umunyakibi akengera IMANA,akayibarira mu mutima,ati ntuzohora?

14/Warabibonye,kuk’uraba ukugira nabi n’inzigo,kugira ng’ubishire mu kuboko kwawe,umurushwa yegamira wewe wenyene,Ni wewe mutabazi w’impfuvyi.

15/Vunagura ukuboko kw’umunyakibi,

Utote ububi bg’umubi,gushitsa ah’utazobumusangana.

16/UHORAHO ni we mwami ibihe bitazoshira,abanyamahanga barandukiye mu gihugu ciwe.

17/UHORAHO,wumvise ivyo abaciye bugufi bagomba.uzokomeza imitima yabo,uzohara ubanze ugutwi,

18/Kugira ng’ucire urubanza impfuvyi n’abadenderezwa,umuntu wo mw ivu yoye gusubira gutera ubwoba. UHORAHO URUMUNYA KIGONGWE UZOKWAME UTUNESHEREZA IBITUGERAGEZA TUZOGIRE IHEREZO RYIZA NKA ENOKI

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s