Imana ni Umuvyeyi kandi ifitiye umugambi mwiza Ihanga ryayo

*Impanuro umuvyeyi aha Abana biwe abibutsa yuko bari Ihanga ry’Imana*

Bane banje, abisi barubahuka, ntimuzomere nkabo. Barabesha abantu ngo Imana yavuze kandi ari ivyiyumviro vyabo. Ariko mweho mwame mutinya Uhoraho Imana yacu kuko muri ihanga ryayo.

Baravuga amatangazo, bagatunga intoke abandi bababeshera mbere bakanabeshera Imana.

Baratanga amabwirizwa, bakishira hejuru mbere bakanacokora abana b’Imana Isumba Vyose. Ntimuzomere nkabo, ahubwo muzobumvire impuhwe kubo baba bariko barakubagugwa n’impwemu za kameremere kabo hamwe n’impwemu zihumanye.

Bane banje, mwame mwumviriza kandi mwihorere kuko muri ihanga ryatoranijwe n’Imana, Imana Yera, Imana y’urutonde ikaba n’Umuremyi wa vyose.

Bane banje, abishushanya n’abana b’Imana mugabo ari amabingira; bavuga amajambo menshi atagira ikimazi, barenza urwamo abandi mu kwidodomba no kwidondora, bakoresha imihora ngurukana bumenyi, bakoresha n’imvugo zikarishe z’igipagani bakavyita ubuhizi.

Ntibatinya kuvuga abandi nabi uyu n’uriya, mbere bagakoresha n’imirongo ya bibiliya na kenshi bagacurikiranya amajambo y’Uhoraho Imana yacu.

Ariko mweho, inyishu yanyu yame ari ego canke oya kuko muri ihanga ry’Imana Nzima. Abatoranirijwe kwubaha ivyo Ndiho abagera vyose.

Bane banje, ntimukababare kandi imitima yanyu ntihagarikwe n’uruvugo, niko vyama bimeze iyo Imana Nyengabo, Nyeninganji, Data wa twese ari mw’ijuru agomba gusohoza ivyo yasezeraniye Ihanga ryiwe. Satani ahagurutsa ivyishushanya kugira ngo birwanye Ihanga ry’Imana.

Bane banje, Ibuka ayo Yesu yaboneye ku musaraba ngaha kw’isi kugira ngo aducungure.

Urwo ruvyaro nyene rwinzoka, rwaramucokoye, rumwita Zerubabeli n’ayandi mazina, rwaramwagirije ibinyoma ngo yarenze amabwirizwa rugashaka kumutera amabuye incuro kenshi kandi yari umukiza.

Bane banje, mwame muzirikana yuko atari abanyamahanga, intakebwa canke abapagani babamvye Umwami n’Umukiza wacu. Oya!

Abamututse, abamutanze, abamukubise, abamubamvye, abanucumise, n’abamugiriye nabi bose bari bahagarikiwe n’abo bigira abanyabwenge b’ivyanditswe, bakigira abakuru n’abahagarariye ishengero ryiwe (Matayo 26:3 bagiye inama yo kumwica)

Nawe nk’Imana yigize umuntu , yaciye bugufi , aragamburuka gushika no kurupfu.

Bane banje, mwame muzirikana yuko ubansi b’Imana batari kure, ahubwo mugendana, binyegeza mu mvugo y’abana b’Imana mugabo bakarangwa n’ububisha bwabo mu nama zabo, mu majambo no mubikogwa vyabo. Barangwa n’ugucokorana, imivurungano n’inzankano.

Ariko mweho, mwamwe mugera ikirenge muca Yesu Kristo, ntimutambamire iburyo canke I bubamfu mumenye yuko ni mwagira mutyo impera yanyu ari ukuragwa igihugu c’Isezerano ngaha kw’isi no mw’ijuru.

Muri ihanga ryera ryatoranijwe n’Imana. Yehova Yire yabakuye mu mahanga irya n’ino, mu moko yose n’imiryango yose, mu madini n’ivyoyumviro bitandukanye vyose kugira ngo mumubere ihanga ryiwe yitoranirije.

Ntawuzobagwanya ngo abashobore kuko iyabahamagaye izobagwanira kandi ni inyenkomezi.

Publicités