Umutumiro w’amasengesho yo gusengera imitwaro y’abarundi n’Uburundi ya Mercredi na Samedi

Nkuko Uhoraho Imana yadutegetse imisi yose kuwa twama dufise amasengesho yo gusengera u Burundi n’abarundi

URUFATIRO

~~~~~~~~~

« IVYAGUHIGA BIGIYE KUKU BONA ARIKO NTIBIKUGIREKO UBUBASHA AHUBWO BIHINDUKIRIRE ABABITUMYE »

IBISOMWA

~~~~~~~~

KUVAYO 14:25

DANIEL 6:20-22

ESITERI 8: 15-17; 9:24-25

Ivyakozwe 28: 1-6

INDIRIMBO

16; 36,210; 145; 147

Muvyo Imana yerekana nuko abantu bafise ibibahiga .twovuga :

-impwemu mbi

-ubukene

-indwara zikira nizidakira zibihe birebire

-imivumo

-inzara

-kubura uruvyaro

-kubura umugabo canke umugore( mariage).

-uburozi

-intambara izi canke ziriya:amajambo;urusakungo; urwanko; kubura ijambo; kutunguruzwa mukazi …….

Ariko Imana ititaye kuburemere bwikibazo Iraje guhangana nico kibazo.Daniel bari baziko ko ivyiwe biheze arko akanwa k’intambwe karazibirwa.abisorayeri kukiyaga gitukura bagirango biraheze ariko amakurudumu aranka kugenda kubera Imana; paulo bitega ko ukuboko kuvyimba barabura.

Ikibazo nawe kiguhiga kizomaramara utabawe bose babiraba.

Ivyogusengera

————————

-abahirwa nibi canke biriya

-ababoshwe

-abari mubitaro n’abandi bagwariye muhira kubera kubura uko bivuza

-impunzi

-abarongozi b’ihanga aho bari hose.

Nidusangwe Imana Uburundi n’isezerano.

Bigiriwe I Bujumbura le 25/09/2018

Publicités