Uyu musi ntanze ijuru n’isi kw’ivyabona bizobagiriza, yuko mbashize imbere ubugingo n’urupfu, umugisha n’umuvumo

GUSUBIRA MU VYAGEZWE 30:19 Uyu musi ntanze ijuru n’isi, kw’ivyabona bizobagiriza,yuko mbashize imbere ubugingo n’urupfu,umugisha n’umuvumo;n’uko ni muhitemwo ubugingo,kugira ngo mubone kubaho,mwe n’uruvyaro rwanyu.

Nkuko tubizi ko Adamu atumviye Imana agatuma urupfu rubaho,kandi twese twabaye abashikwako n’urupfu. Twaragiriwe Ubuntu bugeretse Ku bundi duhabwa Yesu Kristo aratwitangira,kugira ngo duhabwe ubugingo nitwamwizera,urupfu rwa kabiri ntiruzodushikeko kuko yaduhaye ubugingo.

Unomusi Yesu aguma ahamagara ngo nituje kuri we twitunganye,duhebe ivyaha vyose twihane.

Yesu yaduteguriye ijuru, none turiko turarikorera? Uwutihanye vyukuri ariko arakorera umuriro utazima.

Niwahitamwo umuriro ndakubwiye ngo wurindire uzowubona. Niwanka kwumva impanuro uzopfa rubi utagira gitabara mu mibabaro idasanzwe.