Biragushikira ko wibagira ibintu vyose waraye uborewe?

N’ikintu kimaze gushikira abantu benshi n’imiburiburi rimwe mu buzima bwabo – ijoro umuntu anywa cane rikurikirwa n’umusi ata kintu na kimwe wibuka.

Ingwara iterwa no kunywa inzoga nyinshi ni yo isigaye ari ikiyago inyuma yivyavuzwe kuri Brett Kavanaugh yagenywe kuja muri sentare ntahinyuzwa, ko yashatswe gufata umuntu ku nguvu.

Umwe mubamwagiriza avuga ko umucamanza Kavanaugh yagerageje kumwegera cane mu musi mukuru yaborewe mu myaka 36 iheze. Uwundi mupfasoni akurikira avuga ko yamwiyeretse wese mu gihe bariko barakina urukino rw’imborerwa kw’ishure.

Kavanaugh yarahakanye yivuye inyuma ivyo yagirizwa, hanyuma bamwe batangura kuvuga ko ashobora kuba yaravyibagiye kubera inzoga, ivyo na vyo akaba abihakana.

None urwibagiza rutewe n’inzoga n’iki?

Ni igihe ubwonko bunaniwe gushingura mu bwonko ibintu vyabaye igihe tuba turiko turanywa.

Ivyo bishika kubera ibihimba vyo mu bwonko bikora akazi gakomeye mu kubika ibintu vyo mu buzima vya buri musi, vyitwa ‘hippocampus’, vyugarwa n’inzoga, nk’uko vyemezwa n’ikigo c’igihugu kiraba inkurikizi mbi z’inzoga hamwe n’akaboregwe (NIAAA) muri Amerika.

Ivyo bituma haba agahaze mu kibanza kibika ivyo umuntu yibuka.

Hari ubwoko bubiri bw’urwibagiza:

Urumenyerewe cane, rwitwa ‘Fragmentary blackout’, n’igihe umuntu aba yibuka ibintu ariko atibuka ido n’ido. Ushobora rero kwibuka ko wanyiye dukeyi nk’akarorera, ariko ntiwibuke uko wanyoye canke uwarishe. Abahinga bavuga ko ukwihatira kwibuka bifasha abantu gusubira kwibuka ivyo bindi aba yibagiye.

Kwibagira burundu ‘complete blackout’, ni ukwibagira vyose amasaha atari make. Mu bisanzwe nta kuntu na kumwe ushobora kwibuka ikintu na kimwe kuko nta kintu na kimwe kiba cabitswe mu bwonko.

Bikunze gushika ryari?

Kwibagira bimwe bimwe birashika cane, nk’uko ivyigwa bivyerekana, na cane cane ku baboregwa bakiri bato.

Umwigisha w’inyifato muri kaminuza ya Brown i Providence, Rhode Island avuga ati: » Ahantu ahari ho hose ibice biva ku 30% gushika ku 50% vy’abakiri bato banywa inzoga baravuga ko bagira urwibagiza. »

Publicités