Arikw’inzira y’abagororotsi imeze nk’umuco wo mu gatondotondo,ugenda urushiriza gukayangana

ITANDUKANIRO RY’ABANTU BABIRI BADASA.

IMIGANI 4:18-19 Arikw’inzira y’abagororotsi imeze nk’umuco wo mu gatondotondo,ugenda urushiriza gukayangana gushitsa hakeye rwose. Inzira y’abanyavyaha imeze nk’umwiza,ntibazi ico batsitarako ic’ari co.

Uhoraho yama aha umugororotsi intsinzi kuko amwizigiye muri vyose kandi akamuhungirako uko bwije uko bukeye.

Umugororotsi ahimbara umutima w’Uhoraho nico gituma amushigikiye muri vyose. Nta ntambara izogira ico imutwara kuko Uhoraho amuneshereza.

Umunyakibi yama atsindwa n’ukugabitanya kwiwe. Umunyavyaha aragowe kuko atagira Imana Rurema nk’umutabazi amukingira kandi amuzigama.

Publicités