Daniyeli baramwanse, babura uko bamwica kuko yabarusha umugororotsi, icubahiro, ubukuru…

DANIYELI 6:12-13 Bukeye ba bagabo barakondora,basanga Daniyeli asenga Imana yiwe,ayinginga. Baraza bavugira imbere w’umwami ivya ca cihanikirizo ciwe,bati mbega ntiwasinye Ku cihanikirizo washinze,yuko kumara imisi mirongwitatu umuntu wese azogira imana n’imwe asaba cank’umuntu n’umwe,atari wewe, mugenzi,azotererwa mu rwobo rw’intambwe? Umwami arishura, ati narabishinze koko,nk’ukw’ ivyagezwe vy’abamedi n’abaperesi bishingwa ntibihinduke.

Umwansi w’umuntu siwe rupfu rwiwe. Iyaba ivyo bakwifuriza bibi vyose bica bigushikako ntuba ukiriho. Bisigura ngo dufise Data wa Twese adukunda kandi atubereye maso.None reka gutinya.

Daniyeli baramwanse,babura uko bamwica kuko yabarusha umugororotsi,icubahiro, ubukuru,no gukundwakara Ku mwami Dariyo.

Barondeye ingene bamufata biciye Ku mwami, bari bibaza ko bamuronse ariko Imana yarigaragaje ko ari intwari mu rugamba. Iyo misozi yibwire ngo Imana yanje niyo yatabaye Daniyeli mu nyambwe nanje izontabara.

Dusenge: Mana wewe wumva ivyo tugusaba ngwino ugirire imbabazi ubwoko bwawe,ni mw’izina rya Yesu twizeye, Amen.

Publicités