Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo, uko bamwe biyumvira kw’iritevya

2Petero 3:9 Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo, uko bamwe biyumvira kw’iritevya. Ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona,arikw’igomba ko Bose bihana.

Unomusi umuntu arinyegeza mur’usengero rw’Imana. Akivayanga mu vyaha ariko yitirirwa ubukizwa. Abakizwa bariko ikimenyetso kibaranga imbere y’Imana.

Woba warahevye ivyaha vyawe vyose? Ongera wisuzume hama wihane neza, kuko Imana iragukunda.

Imana iracarindiriye wewe wananiwe no Kwizera umwami Yesu,hindukira wihane hama iguhe ubugingo. Na wewe wananiwe no guheba vyose niwisuzume hama usenge kuko Imana iragukeneye mu bwami bwayo. Amen.

Kirya caha kimwe cakunaniye guheba, kiratuma udutanganywa kandi kizokubuza ijuru. Nuciyambure ugihebe,murakoze.

Dusenge: Uhoraho Nyagasani turakunezererewe ko utwitwararika,uko bwije uko ubukeye uradukebura ukatwereka ico dukwiye gukora,none shoboza uyu muntu agomba gukizwa,hamwe n’uyu yananiwe nokwihebesha icaha kimwizingirako, bafashishe imbabazi n’urukundo rwawe ni mw’izina rya Yesu twizeye, Amen.

Publicités