Twoye guheba gukoranira hamwe,nk’uko bamwe bagira,ariko duhanurane

ABAHEBURAYO 10:25 Twoye guheba gukoranira hamwe,nk’uko bamwe bagira,ariko duhanurane,kand’uko mubonye wa musi wegereza,murushirize kugenza murtyo.

Hari igihe bishika umuntu agakena imyanya yo gukoranira hamwe n’abandi, canke abandi na bo bakananirwa bitewe n’intege nke canke ubusubiranyuma, akenshi bamwe bazokwishigikira ngo aho turi hose Imana iratumva,ntibikenewe kuja mu rusengero.

Satani afise inzira zitandukanye acamwo kugira duture hasi umusalaba. Ijambo ry’Imana dusomye ritubwiye ngo niduhanurane. Mu ngoro y’Imana tuharonkera vyinshi: tuhaherebwa impanuro nyinshi zitandukanye,tuharonkera umunezero, ubutabazi n’intsinzi.

Yesu aturwanirire kugira satani atadutwara akayombekere.

Dusenge: Mwami Mana turagushimiye ko watuzigamye,Imbabazi zawe zitubeko,utuneshereze, ni mw’izina rya Yesu twizeye, Amen

Publicités