Kand’utizera ntibishoboka kw’ayihimbara; kuk’uwegera Imana akwiye kwizera yukw’iriho, igaha impera abayirondera.

ABAHEBURAYO 11:6 kand’utizera ntibishoboka kw’ayihimbara; kuk’uwegera Imana akwiye kwizera yukw’iriho, igaha impera abayirondera.

Dushimiye Imana kubw’aya majambo yo kudukebura. Imana iha impera abayirondera nk’uko Ku mwisho w’ukwezi atamuntu aja guhembwa kandi atigeze akora. Kandi abayirondera bategerezwa kuyizera,kandi abatayizera baratsindwa bagahona, none Uhoraho adushoboze kumwizera. Abisirayeli benshi ntibashitse mu gihugu c’isezerano kuberako batizeye Imana ko izokwama ibatsindira ikabagirira neza.

Uwutizera ntabishoboka ko ahimbara Imana. Reka twongere tuyizere,tugire ukwizera gukwiye,Hama duharanire ukugororoka no kuyubaha hama tuyisenge.

Dusenge:

Muremyi w’ijuru n’isi Uhoraho, twongere ubushobozi bwo. kudatsindwa mu ntambara zose turwana ni mw’izina rya Yesu twizeye, Amen.

Publicités