Umunyabute ntatara inyama z’ico yahize, Arikw’ikintu c’igiciro Ku muntu n’umwete.

IMIGANI 12:27 Umunyabute ntatara inyama z’ico yahize,

Arikw’ikintu c’igiciro Ku muntu n’umwete.

Uhoraho atwibira ibanga mu buryo bwose bushoboka,kuko ni umuvyeyi adukunda.

Ntukabe ikinebwe haba mu bikorwa vy’Imana no mu vyiwawe.

Umunyabute aragowe kubera ko adashaka kuruha. Hageze mwiyimbura niho abanyamwete banezerwa cane,umunyabute canke umunebwe we abura uko yifata kuko atarimye.

Ijambo ko rikubwira ngo rondera Uhoraho bigishoboka kw’abonwa, mbega wararyumviye canke wabaye umunyabute?

Abanyamwete ntibarambirwa no kurondera Uhoraho. Naho baca mu biruhije,ntibadendebukirwa.

Abanyabute bazogera kumurondera bitagikunda ko bamubona.

Wewe widibamiye vyuka ukorere Imana uyizere, nawe wananiriwe murugendo,

niwongere uve hasi ukore, ureke kuzinga amaboko kandi ibikorwa bitararangira.

Ja Kuvuga ubutumwa, ja kuririmba,ja gusenga,ja gufasha abagowe,n’abarwaye,…

Dusenge: Uhoraho rukundo,dufashe kugukorera no kukwubaha,tunakwubahishe ni mw’izina rya Yesu twizeye, Amen.

Publicités