Ntabe ari twebwe, Uhoraho, ntabe ari twebwe, arikw’izina ryawe abe ari ryo uha icubahiro

ZABURI 115:1 Ntabe ari twebwe, Uhoraho, ntabe ari twebwe, arikw’izina ryawe abe ari ryo uha icubahiro, kubw’imbabazi zawe n’ukuri kwawe.

Uhoraho ni umunyakuri kandi ni umunyembabazi. Urukundo adakunda ni agahebuza. Uhoraho ababarira ivyaha vyacu,aduhe umugisha, aradukingira niwe akwiye gushimwa.

Uhoraho adukura mwuvyago, atwambura uguteterwa n’isoni akatwambika icubahiro kubw’isinzi ry’imbabazi ziwe.Nitumwizere,tumusenge kandi tumushime.

Publicités