Uhimbarwe n’Uhoraho,na we azoguha ivyo umutima wawe ugomba.

ZABURI 37:4 Uhimbarwe n’Uhoraho,na we azoguha ivyo umutima wawe ugomba.

Uhoraho ariteguriye kuduha umugisha no kudutwenza. Ijambo ry’Imana ridusavye ngo nitubanze tunezerererwe Uhoraho.

Uhoraho aturinde kumuhemukira.

Mbega urafise muri wewe umutima w’ubaha Imana?urarondera Imana? Uhoraho niwe mwungere mwiza,kandi ni umuvyeyi mwiza(Good father).

Urukundo rwayo rutubuza gukora ivyaha, hama aduhe umugisha.

Dusenge: Uhoraho nyakwubahwa girira neza ubwoko bwawe uduhe umugisha, urinde ubwoko bwawe kuba uko abansi bacu bipfuza. Ni mw’izina rya Yesu twizeye,Amen