Imana Ihanga ry’Imana abisezerano dusenga ni Imana ikora ibitangaza, irabire iyi video

Uhoraho Imana yacu ni iikoikora iibitangaza n’utwumiza. Ihanga ryry’Imana ryatewe iititeka mu kwamamaza Yesu mu bikobikogwabikogwa, ubutumwa n’indirimbo. Irabire nawe ivyo Yesu adukoresha. Uyo mugabo yakuze amugaye amaboko n’amaguru ubu yamugurutse.

Publicités